Категории
Министерство

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

С настоящото предложение за изменение и допълнение на Закона за водите се:
 
1. Осигурява въвеждането на принципа „замърсителят плаща” и законовите механизми за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда в рамките на възстановяването на разходите за водни услуги за възможно най-широк кръг услуги, като елемент от изпълнение на предварителните условия за предоставяне на средства от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2014-2020г.;
 
2.  Отстраняват се пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, във връзка с постъпило допълнително официално уведомително писмо от Европейската комисия  по открита процедура по нарушение №2009/2256;
 
3. Отстраняват се пропуски в транспонирането на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения в българското законодателство и избягване на процедура за нарушение;
 
4. Отменят някои наредби към закона поради осъвременяване на нормативната база с европейското законодателство и по-доброто му прилагане;
 
5. Ускорява се процеса по определяне на санитарно – охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;
 
6. Въвеждат се разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия и на програмите от мерки към нея с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в морските води;
 
7. Регламентира  контролът по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническото състояние, осигуряване на безопасната им експлоатация и изпълнението на дейности по извеждането им от експлоатация до възстановяване на технологичната и конструктивната сигурност или по ликвидирането им. Контролът  се възлага на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/.
 
 
Крайна дата за съгласуване: 24.01.2015 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: vveselinova@moew.government.bg.
 
Пълният текст на проектa на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите можете да видите тук.
 
Мотивите за изменение и допълнение на Закона за водите може да видите тук.