Категории
Министерство

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

С настоящото предложение за изменение и допълнение на Закона за водите се:

1. Осигурява въвеждането на принципа „замърсителят плаща” и законовите механизми за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда в рамките на възстановяването на разходите за водни услуги за възможно най-широк кръг услуги, като елемент от изпълнение на предварителните условия за предоставяне на средства от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г.;

2. Отстраняват пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, във връзка с постъпило допълнително официално уведомително писмо от Европейската комисия по открита процедура по нарушение № 2009/2256;

3. Отстраняват пропуски в транспонирането на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения в българското законодателство и избягване на процедура за нарушение;

4. Отменят някои наредби към закона поради осъвременяване на нормативната база с европейското законодателство и по-доброто му прилагане;

5. Ускорява процеса по определяне на санитарно–охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

6. Въвеждат разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия и на програмите от мерки към нея с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в морските води;

7. Осигурява намаляване на хидроморфологичните изменения на речните легла, като се ограничава изземване на наносни отложения. Изземване е разрешено само при необходимост от поддържане проводимостта на реките и защита от вредното въздействие на водите;

8. Въвеждат нови забрани за заустване на отпадъчни води в някои от зоните за защита на водите, в комплексни и значими язовири, в напоителни и отводнителни канали и в сухи дерета, като целта е опазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води.

9. Във връзка с обществената значимост на въпросите, свързани с контрола на техническото състояние на хидротехническите съоръжения на територията на страната се въвежда единен национален контролен орган, по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническото състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация.

Крайна дата за съгласуване: 01.08.2014 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: kbramcheva@moew.government.bg.

Пълният текст на проектa на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите можете да видите тук.

Мотивите за изменение и допълнение на Закона за водите може да видите тук.