Категории
Министерство

Проект на Закон за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото и на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави-членки и Исландия

С Изменението от Доха, прието на 18-та Конференция на страните по РКООНИК в Доха, Катар през декември 2012 г., се установява втори период на задължения по Протокола, който започва на 1 януари 2013 г. и завършва на 31 декември 2020 г. На международно равнище изменението от Доха ще влезе в сила, когато бъде ратифицирано от три четвърти от страните по Протокола (т.е. 144 от 192 страни). ЕС е страна по Протокола сам по себе си. Държавите от ЕС и Исландия също са страни по Протокола. По време на конференцията в Доха, ЕС и Исландия официално са декларирали, че ще изпълняват задълженията си по Втория период на ПК съвместно. Официалното влизане в сила на Изменението от Доха е важна цел на ЕС с оглед постигане на поетите ангажименти от ЕС на международната сцена. 
 
Споразумението с Исландия е част от предложен от Европейската комисия законодателен пакет от документи за ратификация на Изменението от Доха на ПК като с него се определят условията, уреждащи участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави-членки и Исландия за втория период на задължения по ПК.
 
С ратификацията на Изменението от Доха за Република България ще бъде официално приложима позитивната международна правна уредба относно изпълнението на задълженията на страната ни за намаляване на емисиите на парникови газиве в периода до 2020 г. Ще бъде осигурена абсолютната предпоставка за предоставяне на предписаното  количество на държавата /определен брой Предписани емисионни единици/, чрез който България ще може ефективно да се включи в съвместното изпълнение на задълженията от ЕС и Исландия по втория период на задължения по Протокола от Киото.
 
Крайна дата за съгласуване: 09.04.2015 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: bkabzimalska@moew.government.bg
 
Проект на доклад на министъра на околната среда и водите може да видите тук
 
Пълният текст на проектa на Закон за ратификация може да видите тук.
 
Мотивите към проекта на Закон за ратификация може да видите тук