Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

18 април 2017 | 17:10

За проведен тест с кандидатите за длъжността главен експерт в отдел „Международни програми и проекти”, дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международно сътрудничество”

На основание Заповед № РД - 175/13.03.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител.

Кандидати, явили се на тест.

На тест проведен на 18.04.2017 г. в сградата на Министерство на околната среда и водите на бул. „Кн. М. Луиза” № 22, зала „Сутерен“, от 10.30 ч. се явиха следните кандидати:

Списък с резултатите на кандидатите, явили се на тест:

Име, презиме и фамилия на кандидатите Брой точки получени на теста Оценка по петобалната система

1.Михаил Велинов Василев Не се явил  

2.Силвина Живкова Бакърджиева Не се явила  

3.Антон Йорданов Сотиров Не се явил  

4.Джулиета Викторова Никова 17 5

5.Гергана Георгиева Тонева 14 4

6.Евгения Цветанова Борисова 18 5

7.Евгения Стефанова Таушанова 16 4

8.Маргарита Емилова Стойкова 19 5

9.Златина Стоянова Сидерова Не се явила  

10.Ивелина Николова Халачева 9 3

11.Юлия Иванова Караиванова 13 4

12.Мариана Милчева Асенова Не се явила  

13.Диана Богомилова Николова 8 2

14.Илия Костадинов Цветков 16 4

15.Мартина Стоянова Динева 7 2

16.Цветана Стоилова Василева 9 3

17.Борислав Бориславов Манасиев 15 4

Въз основа на резултатите от теста: а) Допускат се до интервю следните кандидати, които са получили оценка на теста - минимум „4“ по петобална система (минимален брой точки – 13 т.) :

Име, презиме и фамилия на кандидатите

1.Джулиета Викторова Никова

2.Гергана Георгиева Тонева

3.Евгения Цветанова Борисова

4.Евгения Стефанова Таушанова

5.Маргарита Емилова Стойкова

6.Юлия Иванова Караиванова

7.Илия Костадинов Цветков

8.Борислав Бориславов Манасиев

Посочените по-горе кандидати трябва да се явят на 19.04.2017 г. (Сряда)

от 14.00 ч. в сградата на МОСВ на бул.“Кн. Мария Луиза” № 22, зала „103“ за провеждане на интервю.

 

б) Не се допускат до интервю следните кандидати:

Име, презиме и фамилия на кандидатите Основание за недопускане

1.Ивелина Николова Халачева Оценка по-ниска от „4“

2.Диана Богомилова Николова Оценка по-ниска от „4“

3.Мартина Стоянова Динева Оценка по-ниска от „4“

4.Цветана Стоилова Василева Оценка по-ниска от „4“