Категории
Министерство

ПРОТОКОЛ

21 април 2017 | 10:44

За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността старши експерт в отдел „Биологично разнообразие”, дирекция „Национална служба за защита на природата”

На основание Заповед № РД - 181/14.03.2017 г. на Министъра на околната среда и водите за провеждане на конкурс за избор на държавен служител.

Кандидати, явили се на практически изпит.

На практически изпит проведен на 20.04.2017 г. в сградата на Министерство на околната среда и водите на бул. “Кн. Мария Луиза” № 22, от 10.30 ч. се явиха следните кандидати:

Списък с резултатите на кандидатите, явили се на практически изпит:

Име, презиме и фамилия на кандидатите: Оценка по петобалната система:

1. Димитър Симеонов Димитров 1

2. Тодор Сашов Каракиев 4,40

 

Въз основа на резултатите от практическия изпит,

а) Допуска се до интервю следният кандидат, който е получил оценка на

практическия изпит - минимум „4“ по петобална система :

Име, презиме и фамилия на кандидатите:

 1. Тодор Сашов Каракиев

Посоченият по-горе кандидат трябва да се яви на 24 април 2017 г. от 10.00 ч. в сградата на МОСВ на бул.“Кн. Мария Луиза” № 22, ст. 110 за провеждане на интервю.

б) Не се допуска до интервю следният кандидат:

Име, презиме и фамилия на кандидатите: Основание за недопускане:

1.     Димитър Симеонов Димитров Оценка по-ниска от „4„