ПУДООС инспектира водни проекти в Кирково, Момчилград и Баните

09 ноември 2016 | 17:38

Изпълнителният директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда Ренета Колева инспектира обекти в общините Кирково, Момчилград и Баните, финансирани от ПУДООС с 2 392 672 лв.

В Кирково се извършва водоснабдяване на с. Пресека. Предвижда се изграждане на  помпена станция и тласкателен водопровод, напорен резервоар и 1,6 км улични водопроводи, с което жителите на махала Горна Пресека ще имат достъп до по-добра водоснабдителна услуга.

В Баните, област Смолян е извършена реконструкция на външен водопровод. Изграден е и водоем с обем 200 куб. м в с. Гълъбово, което ще подобри водоснабдяването и ще намели загубите на вода.

Ренета Колева посети и община Момчилград, където се изпълнява проект за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата на града. Инвестицията включва изпълнението на 23 водопроводни отклонения с обща дължина 3,8 км, които са останали извън обхвата на водния цикъл, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. В Момчилград със средства от ПУДООС се благоустроява и кв. „ 21“. Полагат се улични водопроводи и канализация по четири улици в района, с което се осигурява водоснабдяване и отвеждане на отпадъчните води за новоурегулираните поземлени имоти.