Речните нива останат без съществени изменения

11 юли 2017 | 16:37
По данни и прогнози на националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Около праговете за високи води са водните количества в долното течение на р. Вит (Дунавски басейн) и в горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Всички останали наблюдавани реки са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 10 см до + 20см Черноморски басейн: колебания от - 5 см до + 4 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 36 см до + 26 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 10 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 12 и 13 юли в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на водните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора на р. Искър ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 12, 13 и 14 юли, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 юли водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 13 и 14 юли в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на водните нива – на 13 юли във водосборите на северночерноморските реки (Батовска, Провадийска и Камчия), а на 14 във водосборите на реките южно от р. Камчия. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 11 юли 2017 г. е  4507,3 млн. м3 и представлява 49,4% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 88, 3% от общия им обем
  • напояване – 55, 4% от общия им обем
  • енергетика – 77, 6% от общия им обем