Речните нива остават без съществени изменения

17 март 2017 | 16:02
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие по-значителни колебания на речните нива са отчетени в Дунавския басейн (от -46/+60 см). В останалите водосборни басейни нивата са се задържали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около праговете за средни води са водните количества при отделни измервателни пунктове във водосборите на реките Марица (Източнобеломорски басейн), Места и Струма (Западнобеломорски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -46 см до +60 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +6 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -81 см до +6 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +6 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес, вследствие на оттичане, са възможни повишения на водните нива в долните течения на реките Янтра и Русенски Лом. На 18 март речните нива ще се задържат без съществени изменения. На 19 март в резултат от валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения в горните и средните течения на реките от басейна. На 20 март се очаква речните нива да започнат да се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: На 18, 19 и 20 март водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. През следващите три дни нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водни количества на 18, 19 и 20 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора на река Янтра ще се задържат без съществени изменения. В резултат на валежи на 19 и 20 март се очакват незначителни повишения в горното течение на основната река при Габрово. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 март ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес нивата и в долната част на водосбора ще започнат плавно да се понижават. Тенденцията към понижение в целия водосбор ще се запази и през следващите 3-4 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи от дъжд на 19 март са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в целия басейн. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществена промяна. Вследствие на валежи от дъжд на 19 март са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива при отделни измервателни пунктове в долните течения на реките Тунджа и Марица, и в горното на Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/ На 18 март 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 17 март 2017 г. е 3 979,3 млн. куб. м и представлява 61,3% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване - 77,9% от общия им обем;
  • напояване – 51,0% от общия им обем;
  • енергетика – 63,9% от общия им обем.