Речните нива са без съществени изменения

14 юли 2017 | 16:24
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от -31 см до +29 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн във водосборите на реките Огоста, Марица и Арда. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са: Дунавски басейн: колебания от -19 см до +21 см Черноморски басейн: колебания с от -3 см до +3 см Източнобеломорски басейн: колебания от -31 см до +29 см Западнобеломорски басейн: колебания от -6 см до +4 см. Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 15 и 16 юли в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни повишения на водните нива се очакват на 16 юли във водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. От 17 юли речните нива в басейна постепенно ще започнат да се понижават, като повишения ще има все още в долните течения на основните реки след оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 юли  ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора на р. Искър ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 15 юли се очакват повишения главно в горните и средни части на водосбора, като по-значителни ще са във водосборите на реките над язовир Панчарево и във водосбора на р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 15, 16 и 17 юли ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и утре водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 15 юли в резултат на валежи ще започнат повишения в целия водосбор, като по-значителни ще бъдат повишенията във водосбора на р. Росица и в горното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18 юли ще са над средномногогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 16-18 юли се очакват повишения във водосбора на р. Черни Лом и след сливането му с р. Бели Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на водните нива – тази вечер във водосборите на реките, разположени на юг от р. Камчия. На 16 и 17 юли след валежи се очакват повишения на речните нива главно във водосборите на южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Утре в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в горното течение на р. Марица в рило-родопските й притоци, както и в горното течение на р. Арда, в притоците й над яз. Кърджали. На 16 и 17 юли в резултат на валежи се очакват по-значителни повишения на речните нива в целия басейн, като по-значителни се очаква да бъдат във водосборите на притоците на р. Тунджа над яз. Копринка, в горното и средното течение на р. Марица, както и в горното течение на р. Арда, в притоците й над яз. Кърджали. От следобедните часове на 17 юли ще започне плавно понижение на речните нива, като повишения ще има все още в средните и долните течения на основните реки вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ - БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Западнобеломорски басейн: днес речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 15 и 16 юли в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива в целия басейн. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на: р. Черна Места, р. Бяла Места, р. Чесна и р. Белишка (притоци в горното течение на р. Места); р. Костена и р. Туфча (притоци в средното течение на р. Места); р. Цапаревска, р. Лебница и Градешница (притоци в долното течение на р. Струма), където са възможни и локални поройни наводнения. На 16 юли в резултат на нови количества валежи в басейна се очакват значителни повишения на речните нива, възможни са локални поройни наводнения във водосбора на р. Рилска приток на р. Струма. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14.07.2017 г. е 4447 млн. м3 и представлява 68,5% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 87,9% от общия им обем
  • напояване – 53,6% от общия им обем
  • енергетика – 76,6% от общия им обем.