Речните нива се понижават

10 юли 2017 | 16:17

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Около праговете за високи води са водните количества в долното течение на р. Вит (Дунавски басейн) и в горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Всички останали наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на нивата на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +6см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +3 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +11 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +4 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 12 и 13 юли в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на водните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без изменения, а водните количества - под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че количествата за 11, 12 и 13 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата ще се понижават или ще останат без изменения и под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата ще останат без изменения и под под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и в следващите два дни речните нива ще останат без изменения. На 13 юли  след валежи се очакват краткотрайни незначителни колебания във водосбора на северночерноморските реки - Батовска, Провадийска и Камчия. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. За водосбора на река Арда водните количества също ще са под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Днес и утре следобед и вечерта са възможни краткотрайни повишения на речните нива, главно в рилските и пиринските притоци на Места и Струма. Водните количества ще бъдат под праговете.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.07.2017 г. е 4 507,3 млн. м3 и представлява 49,4% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88,3% от общия им обем;
  • напояване – 55,4% от общия им обем;
  • енергетика – 77,6% от общия им обем.