Речните нива се понижават

10 февруари 2017 | 16:23

По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН)  през изминалото денонощие водните нива на по – голяма  част от наблюдаваните реки в страната са се понижили . Повишения, вследствие оттичане, са отчетени в долното течение на реките Русенски Лом (Дунавски басейн), Тунджа при гр. Елхово с +73 см и в долното течение на  Марица (Източнобеломорски басейн).Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

  Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -65 см до +22 см;

  Черноморски басейн: Регистрирани са колебания до -56 см до +2 см;

  Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -39 см до +73 см;

   Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +7 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните  количества на 11, 12 и 13 февруари  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  На  11, 12 и 13  февруари прогнозираните водни количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три  дни речните нива в басейна ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 февруари  ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес  нивата в целия водосбор ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществено изменение или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес  и през следващите три дни водните нива в по - голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Днес, вследствие на оттичане все още са възможни повишения на речните нива в долните течения на рeките Марица и Тунджа.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водното ниво на река Тунджа при  Елхово ще достигне жълтия праг на внимание в следобедните часове на 10 февруари  и ще се задържи над него до сутрешните часове на 11 февруари.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес речните нива в целия басейн ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 11 февруари 2017 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 10.02.2017 г. е 3 636,7 млн. м3 и представлява 56,0% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 71,1% от общия им обем;
  • напояване – 47,3% от общия им обем;
  • енергетика – 59,0% от общия им обем.