Речните нива ще се понижават

19 юни 2017 | 16:09
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са били без съществени изменения (+/- 14 см) през изминалото денонощие. Отчетени са значителни повишения на нивата при хидрометричен пункт на р. Вит при Тетевен (+ 142 см) и на р. Осъм при Троян (+ 108 см), следствие на валежи от дъжд. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки са около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 17 см до + 142 см. Черноморски басейн: колебания от - 1/+ 6 см. Източнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 11 см. Западнобеломорски басейн:  колебания от - 6 см до + 10 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн вследствие на валежи речните нива в басейна днес ще се повишават, като по-съществени ще бъдат повишенията в планинските части на р. Огоста, планинските части от водосборите на реките Вит и Осъм, в горното и средно течение на р. Янтра (в притоците й Росица и Джулюница) и р. Русенски Лом, както и във водсборите на добруджанските реки Царацар и Сенковец. На 20 юни речните нива в басейна ще се понижават, като повишения са възможни в долните течения на основните реки, вследствие оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 юни ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес са възможни незначителни повишения на речните нива, главно във водосборите на реките Батулийска, Искрецка, Малък Искър и Златна Панега. На 20, 21 и 22 юни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 20, 21 и 22 юни, че водните количества ще бъдат около с над средно многогодишните стойности. Днес в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива в целия водосбор на р. Янтра. От 20 юни речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие на оттичане в долното течение на основната река повишения ще има до 21 юни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира ,че в долното течение на реката на 20, 21, 22 и 23 юни водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни нивата в средните и долни течения ще се повишават, вследствие оттичане. В останалата част от водосбора нивата ще се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите 3-4 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: речните нива в басейна днес ще се повишават. По-съществени се очаква да бъдат повишенията днес във водосборите на южночерноморските реки (Средецка, Факийска, Изворска, Ропотамо, Дяволска, Караагач, Лисово дере, Велека и Резовска). От 20 юни ще започне понижение на водните нива в басейна. Източнобеломорски басейн: вследствие на валежи днес ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн, като по съществени ще са в долната част от водосбора на р. Тунджа, във водосборите на родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда. От утре ще започнат понижения на нивата в целия басейн, като все още ще са възможни повишения само в долните течения на главните реки.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: в резултат на валежи днес са възможни краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на реките Места и Струма, по-значителни повишения са възможни във водосбора на р. Черна Места (приток на р. Места). От вечерните часове днес речните нива в басейна ще започнат да се понижават, като все още повишения са възможни в долните течения на основните реки. От утре речните нива в басейна ще са без съществени изменения или ще се понижават незначително или ще са без изменения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ За 20 юни 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 19. 06. 2017 г. е 4624, 9 млн. м3 и представлява 71, 3% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 88, 2% от общия им обем
  • напояване – 57, 2% от общия им обем
  • енергетика – 78, 7% от общия им обем