Речните нива ще се понижават или остават без съществени изменения

07 септември 2017 | 15:31
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) нивата на наблюдаваните реките в страна са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехническо съоръжение е отчетено по-значително повишение (+ 88 см) на р. Въча при гр. Девин (Източнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН  са: Дунавски басейн: колебания от - 12 см до + 12 см Черноморски басейн: колебания от - 5 см до + 6 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 11 см до + 9 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 4 см до + 5 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 септември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 8, 9, 10 и 11 септември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Западнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 8 септември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.  Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 7 септември е 3899,2 млн. м3 и представлява 60,1 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 81,4% от общия им обем
  • напояване – 44,2% от общия им обем
  • енергетика – 68,8% от общия им обем.