Категории
Превантивна дейност

Решения по ЕО за 2017
  • Съобщение за Решение № ЕО-6/2017 гза преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Дългопол - Смядово, с възложител Местна инициативна група „Дългопол – Смядово“ /30.08.2017 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-5/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Местната стратегия за развитие (МСР) на Местната инициативна група (МИГ) „Лозница-Самуил-Хитрино“ за периода 2017-2020 г., с възложител МИГ „Лозница-Самуил-Хитрино“ /28.08.2017 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-4/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на изменение на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОПТТИ) за периода 2014-2020 г.с възложител Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /28.06.2017 г./.
  • Съобщение за Решение № ЕО-3/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище, с възложител Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище /30.03.2017 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-2/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Местна инициативна група Брацигово-Кричим, с възложител Местна инициативна група Брацигово-Кричим /30.03.2017 г./
  • Съобщение за Решение № 35/13.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за оттегляне на Решение №26/02.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО1/2017 г. от 01.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с коеито е преценено да не се извършва екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014-2023 г. /13.03.2017 г./
  • Съобщение за Решение № 34/13.03.2017. на министъра на околната среда и водите за допълнение на Решение №30/08.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за извършване на екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014-2023 г. /13.03.2017 г./
  • Съобщение за Решение № 33/13.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за допълнение на Решение № 27/06.03.2017 г. за отмяна на Решение № ЕО-1/2017 г. от 01.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите, с коеито е преценено да не се извършва екологична оценка на проект на актуализация на План за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014-2023 г. /13.03.2017 г./
  • Съобщение за Решение № 30/08.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за извършване на екологична оценка на проект на актуализация на Плана за управление на Национален парк "Пирин" за периода 2014-2023 г. /08.03.2017 г./
  • Съобщение за Решение № 27/06.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за отмяна на Решение № ЕО-1/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин“ за периода 2014-2023 г. с възложител Дирекция „Национален парк „Пирин" /07.03.2017/
  • Съобщение за Решение № 26/02.03.2017 г. на министъра на околната среда и водите за допускане на предварително изпълнение на Решение № ЕО-1/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин“ за периода 2014-2023 г. с възложител Дирекция „Национален парк „Пирин“/02.03.2017 г./
  • Съобщение за Решение № ЕО-1/2017 г.  на министъра на околната среда и водите за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на проект на актуализация на План за управление (ПУ) на Национален парк (НП) „Пирин“ за периода 2014-2023 г., с възложител Дирекция „Национален парк „Пирин" /01.03.2017 г./