РИОСВ – Мотана провери сигнал за оцветяване водите на река Стакевска

24 октомври 2016 | 17:49

На 24 октомври  екип от  експерти на РИОСВ – Монтана, БДДР – Плевен и Регионалната лаборатория – Монтана извършиха проверка по сигнал за оцветена в наситено синьо-сивкав цвят река Стакевска, преминаваща през с. Стакевци, общ. Белоградчик, с предполагаем източник ремонтни дейности от близката ВЕЦ.

Установено е, че в землището на с. Стакевци се извършват строителни дейности по изграждане на водовземните съоръжения на р. Илийна и  р. Стакевска, част от бъдеща ВЕЦ „Стакевци“. За изграждането на водноелектрическата централа е издадено разрешително от БДДР- Плевен.

Взети са три проби от повърхностните води на реките Илийна и Стакевска:

Река Илийна – 200 метра под мястото на извършване на строителните дейности за изграждане на водовземното съоръжение; Река Стакевска – 300 метра под мястото на извършване на строителните дейности за изграждане на водовземното съоръжение; Река Стакевска при мост на реката в село Стакевци.

Резултатите от експресните анализи на водните проби по показатели рН, разтворен кислород и ел. проводимост са с характерни стойности за реките. При огледа в местата на пробовземане не са забелязани оцветявания на водите на реките.

Строителните дейности по изграждане на водовземните съоръжения са предпоставка за повишение количеството на неразтворени вещества във водните обекти с локален характер.