РИОСВ-Варна издаде заповед за преустановяване на всички дейности, свързани със създаването на трайни насаждения в землището на с. Българево

21 септември 2016 | 18:19

РИОСВ-Варна издаде заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) за преустановяване на всички дейности (разораване, риголване, засаждане, премахване на камъни и растителност и др.),  свързани със създаването на трайни насаждения – лозя (засаждане на лозов масив) в границите на поземлен имот с идентификатор 07257.46.606 по КККР на с. Българево, община Каварна, собственост на „МИЛЕНИУМ ЕНД КО“ ЕООД.

Мярката е предприета, тъй като до настоящия момент в РИОСВ-Варна, няма подадени и съгласувани/одобрени инвестиционни предложения за споменатия поземлен имот, свързани със създаване на трайни насаждения – лозя (засаждане на лозов масив).

Съгласно изискванията на гл. VІ от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, реализирането на инвестиционни предложения трябва да бъде съгласувано/одобрено от компетентните органи по околна среда.