РИОСВ – Велико Търново извърши незабавна проверка по сигнал за мъртва риба

22 септември 2016 | 14:32

Tази сутрин около 7.30 ч e подаден сигнал от кмета на Свищов за наличие на голямо количество умряла риба в открит отводнителен канал на града, в района на Зърнобаза - Свищов и „Републикаконсерв “ АД. Незабавно е организирана проверка с експерти на ИАОС и представители на общината. Проверката констатира , че  около мост 1 има значително количество умряла риба с различни размери.  Водата е застояла, без следи от течение, а по повърхността  й има бял филм. Усеща се силна миризма на сероводород, характерна за гнилостни процеси. В района на мост 2 има значително количество растителност, няма воден отток  и има заблатени участъци. Непосредствено до този мост се влива канал от площадката на „Републикаконсерв “ АД. Около него във водата има люспи от домати. На това място също се усеща характерна за гниене миризма.

Взети са две  водни проби - преди и след мястото на заустване на канала. Резултатите показват, че електропроводимостта е висока, разтвореният кислород е нисък.  Данни за химическо замърсяване няма, тъй като РH е в норми. Липсата на кислород във водата е причина за голямото количество умряла риба .

Отводнителният канал се зауства в река Дунав чрез помпи, които в момента не работят. Преди решетките на помпите има по-голямо количество умряла риба, ясно изразен бял филм във водата и по-голямо количество люспи от домати. Ще се направят допълнителни лабораторни анализи по физикохимични показатели. На нарушителите ще бъдат наложени санкции.