РИОСВ-Велико Търново предприе действия за преустановяване на замърсявания на река Янтра

09 септември 2016 | 15:34

Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново, съвместно с представител на „ВиК Йовковци“ ООД, район Горна Оряховица, извършиха обследване на канализационната система в района на р. Янтра при с. Първомайци. Повод е подаден сигнал в РИОСВ на 29 август за мъртва риба в Янтра под моста за с. Първомайци, при който се установи директно заустване на канал с отпадъчни води.

Установено е, че в канала постъпват само битово-фекални води от три къщи на ул. „Антон Страшимиров“, от търговска база, от цех за сухи смеси и сградите на „Енерго про“ АД. При оглед на всеки от обектите не е констатирано извършване на производствена дейност, от която да се формират производствени отпадъчни води.

Взетите за анализ водни проби при заустването показват силно замърсяване на водите на 29 август вечерта, когато е наблюдавано измиране на риба. Вероятна причина е инцидентно изпускане в битовата канализация на силно замърсяващи вещества.

Установеният канал за битови отпадъчни води до моста за с. Първомайци не е включен в изградения през 2007 г. градски канализационен колектор в района, чрез който се отвеждат отпадъчните води за пречистване в Регионалната пречиствателна станция за отпадъчни води - Горна Оряховица. Така се създават условия за замърсяване на водите на р. Янтра в този участък.

Издадено е предписание на Община Горна Оряховица в срок до 31 ноември 2016 г. да предприеме действия за включване на канала до моста за с. Първомайци в градския канализационен колектор.