Според НИМХ-БАН съществени изменения на речните нива не се очакват

02 февруари 2017 | 17:17

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни изменения на водните нива във водосборите на реките Искър  с -23/+25 см (Дунавски басейн) и  Арда с -23/+21 см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на река Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -18 см до +16 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -1 см до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +5 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +7 см.

 Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес  водните нива на реките ще останат без съществени изменения или ще се повишават незначително, в следствие на частично снеготопене. Поради ниските сутрешни температури и малките водни количества ще продължи формирането на ледена покривка, довеждащо до подприщване и незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките. От 3 февруари в следствие на постепенно снеготопене ще започнат да се повишават нивата в реките от целия басейн, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията на 4 февруари във водосборите на р. Янтра (р. Росица), р. Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните количества на 3, 4 и 5 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности.  На 2 февруари в резултат на частично  и на 3, 4 и 5 февруари по-интензивно снеготопене ще се повишат водните нива на реките в горната и средната част на водосбора, но водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: На 3, 4 и 5 февруари водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес ще започнат повишения на речните нива в целия водосбор, в следствие на снеготопене. По-интензивно снеготопене се очаква след 3 февруари , което ще доведе до по-значително повишение на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 3, 4, 5 и 6 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес нивата във водосбора ще започнат да се повишават, в резултат на снеготопене. По-значителни повишения се очакват в периода 4-6 февруари  в долните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес речните нива ще останат без съществени изменения. От 3 февруари, в следствие на постепенно снеготопене ще започнат да се повишават нивата на реките в басейна, като по-значителни се очаква да бъдат във водосборите на черноморските добруджански реки, на  реките Провадийска и Камчия и южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес  речните нива ще останат без съществени изменения или ще се повишават незначително. След 3 февруари, в следствие на постепенно снеготопене ще започнат повишения на водните нива на наблюдаваните реки. По-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на реките Тунджа – средното и долното течение, Марица – средното и горното течение, Арда – средното и долното течение. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водното количество на р. Черна река при Смолян ще достигне жълтия праг на внимание на 7 февруари. Водното количество на р. Елховска при Рудозем има възможност да достигне жълтия праг на внимание на 7 февруари.

Западнобеломорски басейн: Днес речните нива ще останат без съществени изменения или ще се повишават незначително. След 3 февруари, вследствие на снеготопене ще започнат плавно да се повишават нивата на наблюдаваните реки Места и Струма.  По-значителни се очаква да бъдат повишенията след 4 февруари. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН http://hydro.bg/

На 2 и 3 февруари 2017 г.  опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

clip_image002

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 2 февруари 2017 г. е 3 455,3 млн. куб. м и представлява 53,2% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 69,4% от общия им обем;
  • напояване – 46,0% от общия им обем;
  • енергетика – 55,3% от общия им обем.