Съществени изменения на речните нива не се очакват

29 януари 2017 | 16:44

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (-20/+12 см) във водосборите на реките Огоста и Искър (Дунавски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +12 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -2 см до +1 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +9 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +9 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива на реките ще останат без съществени изменения. Поради ниските сутрешни температури и малките водни количества ще продължи формирането на ледена покривка, което ще доведе до подприщване и последващи незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките в басейна. След 31 януари, в резултат на частично снеготопене, се очакват незначителни повишения на нивата на реките в басейна. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: На 30 и 31 януари и на 1 февруари водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества на 30 и 31януари и на 1 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. През следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните  ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 30 и 31 януари и на 1 и 2 февруари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. След 31 януари са възможни незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките от басейна в резултат на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. След 31януари, вследствие на частично снеготопене, са възможни незначителни повишения на водните нива в долното течение на р. Тунджа, в долното течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в горните течения на основните реки от басейна. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 30 януари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Сумата от наличните завирени обеми на комплексните и значими язовири към 29.01.2017 г. е 3 467 млн. м3 и представлява 53,4% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение, наличните в тях завирени обеми са както следва: • питейно-битово водоснабдяване – 70,0% от общия им обем; • напояване – 46,2% от общия им обем; • енергетика – 55,4% от общия им обем;