Три български фирми са отличени с екомаркировката на ЕС

30 декември 2016 | 11:21

Заводът за хартия Белово АД, „Костенец Пейпър Мил“ ЕАД и „Биогланц“ ООД са българските производители отличени с екомаркировка. България няма национална екологична схема и екомаркировката на ЕС е единственият инструмент, чрез който родните производители демонстрират високи екологични показатели и качество на продуктите си. Екомаркировката гарантира на потребителите точна, научно обоснована информация за въздействието на продуктите върху околната среда, подпомагаща информирания им избор.

Европейската схема за екомаркировка се прилага у нас още преди присъединяването на България към ЕС. През 2002 г. изискванията на регламента са въведени в българското законодателство чрез Закона за опазване на околната среда и Наредба № 3 на министъра на околната среда и водите за Националната схема за екомаркировка. От 2007 г. регламентът на ЕС по схемата за екомаркировка се прилага директно у нас.

 Следващата година се навършва четвърт век от създаването на схемата за екомаркировка на ЕС, учредена през 1992 г. и част от политиката на Общността за устойчиво потребление и производство. Схемата е доброволна и цели популяризирането на продукти и услуги с намалено отрицателно въздействие върху околната среда.

Рамката на Схемата е определена с Регламент № 66/2010 на ЕП от 25 ноември 2009 г. Критериите, на които даден продукт следва да отговаря, за да получи екомаркировката на ЕС, и начините за доказване на съответствие, се публикуват с решения на ЕК. Досега са установени критериите за екомаркировката на ЕС за 30 продуктови групи – почистващи химически препарати (детергенти), хартия, бои и лакове, текстил, обувки, подови покрития, туристически услуги, мебели, смазочни материали.

Критериите се актуализират периодично, за да се отрази напредъка в  използването на по-щадящи природата материали и технологии. В момента се подготвят изисквания и за нова продуктова група – почистващи услуги. Заинтересованите страни могат да вземат участие в разработването или актуализирането на критериите чрез специална платформа на JRC (Изследователски институт към ЕК) или чрез МОСВ. В качеството си на компетентен орган по прилагането на схемата в България министерството участва на всички етапи от разработването/актуализирането на дадени критерии – подпомага техническото проучване на JRC, дава становища в Съвета по екомаркировка на ЕС, изготвя рамкова позиция и гласува в Регулаторния комитет по схемата по проектокритериите. МОСВ предоставя информация по схемата и присъжда правото за ползване на екомаркировката на ЕС за продукти и услуги в България.

На последната си работна среща Съветът по екомаркировка на ЕС одобри пет проекторешения за детергенти за съдомиялни машини, промишлени и институционални препарати за автоматични съдомиялни машини, за ръчно миене на съдове, за перални машини и почистващи продукти за твърди повърхности. Регулаторният комитет прие и изменение на решението за текстил, след като ЕК се съобрази с предложението на Белгия и Норвегия, подкрепено и от България, за изменение на изискването за несмесване на биологично отгледан памук с доказано негенномодифициран, независимо от процента биопамук.

Във връзка с 25-годишнината Съветът по екомаркировка на Европейския съюз (СЕЕС) планира съвместни събития с компетентни органи. Подготвя се брошура за действието на Схемата, преведена на всички официални европейски езици.

За повечето купувачи основният критерий е цената на продукта. Онези, които обръщат внимание на информацията на етикета на продукта обаче, разпознават екомаркировката като знак за високо качество и екологосъобразност.