Учени и експерти обсъдиха резултатите от картирането на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги

06 декември 2016 | 16:54

В Министерството на околната среда и водите се състоя координационна среща между членовете на екипите работещи по проекти, финансирани по програма BG 03 на ФМ на ЕИП. Целта им е оценка на състоянието на екосистемите в България и предоставяните от тях екосистемни услуги.

На 1 декември 2016 г., в ролята на домакин бе екипът на проект „Методологическа подкрепа за оценка на екосистемните услуги и биофизична оценка“ (MetEcoSMap), изпълняван от МОСВ в партньорство с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ), Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и Норвежкият институт за изследвания в областта на природата (NINA). Проектът цели изготвянето на Национална методологическа рамка за картиране и оценка на екосистемите, и осигуряване на административна подкрепа и координация на седемте проекта, които извършват теренна работа по картирането на екосистемите и услугите, които осигуряват.

Екипите от учени и експерти в различни области на естествените науки обсъдиха напредъка при разписването на Националната методологическа рамка и проблемите, възникващи при прилагането ѝ на терен.

Членовете на екипите, извършващи картирането представиха подробно резултатите от приключилата на 30 ноември 2016 г. in situ верификация на всички екосистемни типове – агроекосистеми, тревни екосистеми, храсталачни и ерикоидни екосистеми, морски екосистеми, площи с рядка и без растителност, реки и езера, влажни зони, горски и храсталачни екосистеми, урбанизирани екосистеми. При докладването стана ясно, че сериозни трудности в картирането са срещнали всички екипи, работещи на терен по екосистемите, при набирането на данни за предоставяните от екосистемите културни услуги. Разисквани бяха терминологични и смислови разминавания по отделните екосистеми, както и  редица  въпроси от методически и практически характер, възникнали при изпълнението на проектите.

Представени и обсъдени бяха:

Анализ на припокриването и очакваните „дупки“ (получени разминавания в границите на картираните екосистеми) при различните типове екосистеми Необходимостта от унифициране на номенклатурните таблици с индикаторите за състоянието и предоставяните екосистемни услуги Изискванията на Програмния оператор за процедурата, по която ще се приемат пространствените резултати Възможностите за оптимизиране и подобряване на комуникация между отделните проекти и обмяната на добри практики.

С тази и бъдещи дискусии се цели да бъде осигурена сравнимост на резултатите по отделните проекти, така че създадените от тях пространствени данни да бъдат еднакви като формат и еднотипни като съдържание, за да може да се публикуват в специализирания модул към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), изготвян по проект IBBIS, с бенефициент Изпълнителната агенция по околна среда.

Проучванията и оценката на състоянието на екосистемите и предоставяните от тях услуги ще послужат за създаването на набор от управленски инструменти, подпомагащи вземането на правилните решения за устойчивото ползване на екосистемите и екосистемните услуги в България.