Водни количества в реките са около и под праговете за средни води

08 август 2017 | 16:20
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология  (НИМХ – БАН) водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения (с до + 77 см) вследствие на валежи и колебания (от – 25 см до + 32 см) в резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и Марица. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са: Дунавски басейн: колебания от - 41 см до + 77 см Черноморски басейн: понижения с до - 2 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 25 см до + 32 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 7 см до + 8 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Незначителни колебания в резултат на валежи са възможни днес и утре в планинските части от водосборите на наблюдаваните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 август ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще останат без съществени изменения, като в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на нивата в горното и средното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 9, 10 и 11 август водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес до 10 август в резултат на валежи са възможни повишения на водните нива в горното течение на основната река и във водосбора на притока й р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12  август водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще продължат плавно да се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменение. В следобедно-вечерните часове днес и утре в резултат на валежи са възможни незначителни колебания във водосборите на рило-родопските притоци на р. Марица и в горното течение на р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Западнобеломорски басейн: в следобедно-вечерните часове днес и утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни колебания на водните нива във водосборите на рило-пиринските притоци на р. Места. На 10 и 11 август речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ За 9. 08. 2017 г. НИМХ издава за цялата страна предупреждение от първа степен (жълт код) за горещо време с максимални температури над 35°. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 8. 08. 2017 г. е 4194,9 млн. м3 и представлява 64,6 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 85, 1% от общия им обем
  • напояване – 48, 9% от общия им обем
  • енергетика – 73, 2% от общия им обем