Водните количества на реките са около и под праговете за средни води

23 февруари 2017 | 15:24
По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са регистрирани във водосборите на р. Янтра, р. Русенски лом и на р. Луда Камчия при с. Бероново. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом (Дунавски басейн), Харманлийска при гр. Харманли (Източнобеломорски басейн) и по-голяма част от  наблюдаваните реки в Черноморски басейн. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +69 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -10/+26 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +12 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +15 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и утре, вследствие на снеготопене, речните нива в по-голямата част от басейн ще се задържат високи. На 25 февруари речните нива във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добружанските реки ще се повишават вследствие на валежи от дъжд и последващо снеготопене. От 26 февруари водните нива в целия басейн ще останат без съшествена промяна или ще се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 февруари ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните количества ще се понижават или ще останат без съществено изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 24, 25 и 26 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. През следващите 2-3 дни вследствие на снеготпене водните нива в басейна ще се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 24, 25, 26 и 27 февруари ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат високи, вследствие на снеготопене. В периода 25-27 февруари са възможни незначителни повишения, вследствие на валежи от дъжд. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават. Повишения се очакват само на р. Луда Камщия вследствие на снеготопене . На 25 февруари, вследствие на валежи от дъжд, се очаква нивата на реките , предимно в южните части на басейна да започнат да се повишават. От 26 февруари отново речните нива от целия басейн ще започнат да се понижават. Източнобеломорски басейн: Днес речните нива в басейна ще се задържат високи, вследствие на снеготопене. По-съществени повишения се очакват в горните течения на реките Тунджа и Марица (планинските части от водосборите на родопските и старопланинските им притоци), както и във водосбора на р. Арда. На 24 февруари водните нива ще започнат да се понижават, като повишения са възможни в долните части на основните реки, вследствие оттичане. На 25.02, вследствие на валежи от дъжд и последващо снеготопене се очакват нови повишения на речните нива в басейна. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Според последните симулации на модела водното количество на р. Черна река при гр. Смолян няма вероятност да премине жълтия праг на предупреждение във вечерните часове на 23 февруари. Западнобеломорски басейн: Днес в резултат на снеготопене и оттичане се очаква водните нива в басейна да се задържат високи. На 24 февруари речните нива в басейна временно ще се понижават. На 25 февруари, вследствие на валежи от дъжд и последващо снеготопене, се очаква водните нива в басейна да се повишават. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ На 24 февруари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 23.02.2017 г. е 3 670,2 млн. м3 и представлява 56,5% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 71,9% от общия им обем;
  • напояване – 48,2% от общия им обем;
  • енергетика – 58,9% от общия им обем.