Водните количества на реките са около праговете за средни води

15 февруари 2017 | 15:05
По данни и прогнози на Националнния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества на повечето реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на отделни пунктове за наблюдение в Дунавския и Черноморския басейни. Поради ниските нощни температури се наблюдава образуване на брегови лед на р. Осъм в района на гр. Троян (Дунавски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +5 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +2 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +8 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +10 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в по-голямата част от басейна ще се повишават, вследствие на снеготопене. По-значителни повишения на речните нива се очакват във водосборите на реките западно от р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18 февруари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни, в резултат на снеготопене ще се повишат нивата на реките в средната и долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: На 16, 17 и 18 февруари водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 февруари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Краткотрайни повишения са възможни след 17 февруари в долните части на водосбора, следствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.  Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в по-голямата част от басейна ще се повишават незначително, вследствие на снеготопене, като по-значителни повишения на речните нива ще има в притоците от горното и средно течение на р. Марица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива на реките в басейна ще се повишат незначително, в резултат на снеготопене. Водните количества ще бъдат праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/  На 16 февруари 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 15 февруари е 3 632,7 млн. куб. м и представлява 56% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 71,3% от общия им обем;
  • напояване – 47,8% от общия им обем;
  • енергетика – 58,4% от общия им обем.