Въпрос на Милена Христова и Димчо Михалевски – народни представители от ПГ на ”Коалиция за България” относно изграждане на канализация на с. Кадиево, Община Родопи


 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА И  ГОСПОДИН МИХАЛЕВСКИ,
 
 
В ПУДООС е постъпила молба през август 2009 г. за финансиране на проект: „Техническа помощ за изготвяне на работен проект за изграждане на канализационна мрежа и канализационни колектори, подмяна на водопроводната мрежа и изграждане на пречиствателни станции  за село Кадиево и  село Оризари" . С решение на Управителния съвет  на ПУДООС  също от август 2009 г.  е прието решение на община Родопи  да бъде отпусната безвъзмездна помощ  за тази цел . С решение на Управителния съвет  на ПУДООС от април 2010 г. финансирането е потвърдено отново. И за двете решения на Управителния съвет Община Родопи е уведомена официално в писмен вид , като в изпратените писма изрично са дадени указания , че средствата следва да се разходват законосъобразно и само за реализирането на горе цитирания проект.
 
През месец  ноември 2009 г. в ПУДООС е представен подготвен и подписан от страна на Община Родопи договор. Към договора е приложена документация от проведени процедури за възлагане на обществени поръчки – 2 броя.  
С писмо от януари 2011г. до кмета на Община Родопи Директора на ПУДООС изразява становище относно проведените две отделни процедури за възлагане на дейностите за проектиране , че следва да се проведе една обща процедура за възлагане на обществената поръчка в съответствие с изискванията на ЗОП.   Съгласно,  които не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона, какъвто случай е въпросният и какъвто подход е приложен в община Родопи. 
 
Извърщена е и допълнителна проверка от експертите на ПУДООС на представената от Общината документация и са установени допълнителни несъответствия и пропуски в отделните документи, както следва:  Не става ясно какъв е точно предмета на Заявлението за исканата безвъзмездна  помощ и от друга страна е установено  несъответствие с предмета на проведените обществени поръчки. Не става ясно дали необходимата за проектиране канализация и водопровод касаят целите населени места или само отделни улици от същите . 
 
Съгласно наименованието на проекта , предмет на същият е изготвянето на работни проекти за необходимата ВиК инфраструктура в двете населени места . В Заявлението до ПУДОС, Община Родопи в раздел „Техническо описание на проекта"  посочва, че за ПСОВ с. Кадиево ще се изготвят „идейни решения в два варианта„ и не  включва разработване на  работен проект.
Предвид горепосочените обстоятелства и други подробности, за които нямам време да ви информирам  и това , че същите не дават яснота на Финансиращата институция  за обхвата на проекта, както и липсата  на  необходимите законови основания за сключване на договор с община Родопи за финансиране на проекта за техническа помощ, доведе до изпращане на официално писмо от страна на ПУДОС  с което  община Родопи е уведомена , че следва да оттегли представения проект на   договор.  В същото писмо общината е информирана за всички пропуски и несъответствия, за които накратко ви споменах. 
 
Към настоящия момент община Родопи не е предприела действия за отстраняване на пропуските, както в процедура  в Закона за обществени поръчки, така и другите пропуски, за които ви информирах .