Въпрос на народния представител Александър Радославов от ПГ на „Коалиция за България“ относно спазването на таваните за емисии на серен диоксид, азотен оксид и прах от промишлени предприятия в Република България

08 март 2013 | 17:25

 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДОСЛАВОВ,
 
 
Съгласно Протокола относно условията и договореностите за приемането на Република България в Европейския Съюз, България има задължение да спазва определени тавани за годишните емисии на замърсители, изпускани в атмосферата от големите горивни инсталации. Така е, таваните не са постигнати за 2008 година, каквото е задължението по Протокола, те са превишени значително, особено тези за серен диоксид.

Във връзка с това след 2009 г., МОСВ предприе следните действия: 
1.) Бяха изведени от експлоатация 4-те стари парогенератора на ТЕЦ „Република Перник“. 
2.) Бяха предприети мерки за изграждане на сероочистваща инсталация на блокове 5 и 6 на  „Марица Изток 2“ и сега цялата централа работи в съответствие с нормативните изисквания. 
3.) Беше намалена мощността на ТЕЦ „Сливен“ под 50 мегабата и в централата бе изведен обхват на Директива 2001/80/ЕО относно ограничаване на определени замърсители във въздуха.
4.) Беше изведен от експлоатация ТЕЦ „Брикел“ до изграждането на пречиствателни съоръжения и постигащи нива на емисии, съответстващи на много голяма горивна инсталация.
5.) Предприети бяха мерки за експлоатация на ТЕЦ „Свилоза“ с нискосерности въглища, което позволи на централата да спазва установените норми за допустими емисии.
6.) Бяха изведени от експлоатация 2 парогенератора на ТЕЦ „Бобов дол“, единият от тях вече работи като спазва изискванията на много голяма горивна инсталация със съответните очистни съоръжения.
7.) Бяха изградени сероочистващи инсталации на ТЕЦ „Марица 3 Димитровград“ 

Благодарение на тези усилия, както от страна на МОСВ, така и на споменатите централи, са значително намалени емисиите от серния окис, азотния окис и прах. Прогнозите са, че в резултата на това, през настоящата година 2013, таваните за серен диоксид и за прах по Протокола ще бъдат спазени. МОСВ вече предприе необходимите мерки съвместно с МИЕТ за постигане на тавана нз азотни оксиди. С оглед постигането на тавана, бяха проведени срещи с операторите на най-големите горивни инсталации, в резултат на което те поеха ангажименти, отиващи отвъд нормативните задължения по Директивата, а именно: където е възможно ограничаване на натоварването на инсталациите и прилагане на технически мерки за намаляване нивата на емисиите и по-конкретно – инсталиране на нискоемисионни горелки. 

През юли МОСВ и МИЕТ ще направят анализ на изпълнението на таваните за първите 6 месеца на годината и при необходимост ще бъдат предприети коригиращи действия. Считаме че, в резултат на всички изброени действия, националните тавани по Протокола ще бъдат постигнати и съответно ще бъде подобрено качеството на атмосферния въздух в близките населени места. Всъщност нещо, което вече е факт – почти са преодолени замърсяванията със серен диоксид в района на Гълъбово, Перник. Отдавна в Стара Загора няма превишения на серните окиси, т.е. има значителни подобрения, това наистина бяха значителни усилия и доста главоболия, но мисля, че има конкретни резултати.