Въпрос на народния представител Димчо Михалевски от ПГ на „Коалиция за България“ относно изпълнение и рискове пред Оперативната програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЛЕВСКИ,
 
Оперативната програма „Околна среда“  действително е една от най-тежките програми за програмния период 2007 – 2013 година и програмата с най-скромен напредък, що се отнася до изпълнение и окончателно сертифициране на разходите, които са вложени в реализация на изключително важни проекти във водната инфраструктура, инфраструктурата за управление на отпадъци, в сферата на биоразнообразието – все области, по които България има изключително тежки ангажименти по Договора за присъединяване.
 
Общата статистика, която бих искала да ви дам е, че към 1 юли 2013 г. успешно изпълнени са 135 проекта, по които са усвоени 182 милиона лева, като се има предвид, че една част от тези проекти основно са техническа помощ. В изпълнение в момента са 228 договора, които включват както сектор "Води", така и от ос "Води", ос "Отпадъци" и ос "Биологично разнообразие" и Техническа помощ, където са договорите за комуникация и информация. Общият размер на средствата, които се предвижда да бъдат изплатени по договори в изпълнение, от тези 228, надхвърля 150 % от общия размер на средствата от програмата, което е една от основните специфики и рискови моменти в изпълнението на Оперативната програма „Околна среда“. Към бенефициентите са разплатени средства в размер на 866,7 млн. лева или 24,61 % от общия ресурс на програмата.
 
Това са общите данни по отношение на програмата, които са добре известни, но аз искам да се спра на някои специфични моменти, които засягат на първо място сектор "Води". По тази ос - ос 1 на Оперативната програма, степента на договаряне е 161 %,  там е още по-висока степента на свръхдоговаряне по програмата, а са изплатени 24,95 %, което е близо 25 %.  Общо в изпълнение за ос 1 в момента са 130 проекта, Успешно изпълнени са 103 проекта, от които 94 са проекти по техническа помощ, а останалите са договори за изграждане на инфраструктура в общините Бургас, Вълчи Дол, Приморско, Главиница, Каварна, Перник, Попово и Хисаря с общ размер на усвоената помощ 92 милиона 806 хиляди. Има и един проект по Процедурата за разработване на планове за управление на речните басейни. По Техническата помощ завършват още 16 проекта, инфраструктурата за питейни води включва 17 проекта в изпълнение на стойност 488,6 млн. лв.
 
Процедурата за подготовка и строителство за агломерации над 10 000 жители, т.нар. комбинирана процедура включва 26 договора, които са в изпълнение и това са проекти, за които многократно е било казвано, че се предвижда строителството им да бъде реализирано през следващия планов период. Предвид особеностите на етапите, включени в проектите, дейностите по строителството на приблизително обща стойност 850 милиона могат да бъдат прехвърлени за периода 2014 – 2020 г. И като се има предвид, че този риск е преценен, можем да считаме, че тези проекти не спадат в категорията на рисковите проекти на програмата, тъй като тяхната обща стойност от порядъка на 850 милиона може да бъде покрита от следващия планов период. 
 
Тук искам да направя една уговорка обаче, че ние трябва да бъдем напълно наясно, че автоматичното прехвърляне на проекти от един планов период към друг планов период към този момент е невъзможно. И трябва да бъдем и ясно да го кажа, за да бъдат наясно и бенефициенти, и всички, които работят по проектите. Договарянето на бъдещата Оперативна програма „Околна среда“ предполага договаряне на специфични условия, изисквания на наредби за управление, апликационни форми и дори да се вземе решение за тези проекти, които са минали етап на техническо одобрение и технически преглед на цялата документация, то те би трябвало да минат макар и елементарен, но задължително етап на оценка на проектното предложение в зависимост от изискванията на новата оперативна програма. Това се отнася за всички проекти, за които се планира да бъдат прехвърлени за следващия планов период.
 
В тази връзка Управляващият орган на оперативната програма от две седмици е в разговори и с Европейската комисия за прилагането на т. нар. система за фазиране на проектите, което предполага точно определяне на фазите на всеки  един проект,  които могат да бъдат изпълнени в единия планов период и фазите, които могат да бъдат изпълнени в следващия планов период. Процедурата е тежка. Предполага консултации с Европейската комисия и ние ще тръгнем на работни технически срещи,  на които да се разглежда всеки отделен проект. В противен случай ние не може да получим рамково споразумение за фазиране на договорите. Има процедура за строителство за агломерации за над 10 хиляди жители.  От тези 63 проекта към настоящия момент, 29 са възложени за строителство и надзор, а други 29 са в процес на възлагане. Има и проекти, които са в оценка. 
 
Има още два момента,  на които искам да обърна внимание. Единият момент са така наречените големи проекти - това са проектите Асеновград, Добрич и Пловдив, които като стойност влизат в категорията големи проекти, които трябва да бъдат одобрени от ЕК.  Те са на различни стадии на развитие, но  и за трите проекта важи една и съща неприятна новина. С писмо от месец май тази година Европейската комисия уведомява България, че разходите за ДДС по водни проекти, водния цикъл по ос „Води“ са невъзстановими, неприемливи за възстановяване от средствата на Структурния фонд, било то Кохезионен или Европейски фонд за регионално развитие. Това предполага преформатиране на проектите и представянето им пред Европейската комисия, като се изключи стойността на ДДС–то в изпълнението на проектите. Това има две последици. На първо място това е абсолютна промяна на условията, пред които поставяме бенефициентите, т.е общините, които реализират тези проекти и държавата съответно. Или общините, или държавата, трябва да се ангажират с финансирането на  ДДС по реализацията на проектите. Второ - това поставя  под  риск около 60 милиона лева от предвидените за сертифициране през тази година по правилото n+2 и n+3, което означава, че трябва да се вземат спешни мерки, така се увеличава размера на недоговорените средства, защото на практика те няма да бъдат признати. 
 
И последното, което искам да каза е, че Оперативната програма е предприела в началото на тази година т.нар. спешни мерки, с които е прехвърлила част от средствата по ос 1 за опазване на въздуха. Тези спешни мерки, за съжаление са в процес на изпълнение. Очакванията те да се реализират много бързо и по такъв начин да гарантират разплащания по правилото n+2 и n+3 за тази година, към този момент не са основателни, тъй като процедурите за такива тежки поръчки за доставки отнемат много време. Също предполагат процедура за обжалване и ние сме в очакване да видим, какво ще се случи с тези процедури.  Две от процедурите за транспортни средства са приключили,  две са в момент на провеждане. Доставките - това са двете големи процедури за доставките не са започнали търгуване.