Въпрос на народния представител Георги Божинов от ПГ на „Коалиция за България” относно реализацията на „Проект за закриване и рекултивация на сметоразтоварищ - с. Долни Богров, чрез обезвреждане и оползотворяване“, разработен от Столична община


 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОДИН БОЖИНОВ,
 
Проблемът със затварянето на Долни Богров като депо стои от 1998 г., където 20 години са изхвърляни отпадъците на София, при това съоръжение изградено не със съвременните екологични стандарти, до реката, с разрушена дига и отдавна чакащ своето решение. Столична община, преди 2 години, разработи проект за рекултивация на депото, за да може тази язва, която е до София да бъде премахната и да се намали рискът за реката. Още нещо – успяхме да включим проектите за рекултивация, за които споменах преди малко, за финансиране по ОПОС и облекчаваме с 30 млн. лв, почти 30 млн, по памет споменавам, може би са 27 за този проект, облекчаваме таксата „битови отпадъци“ с този размер, тъй като в противен случай, тази рекултивация трябваше да се включи в таксата „битови отпадъци“. Сега гражданите няма да плащат тези 27 млн.

И конкретно на въпроса ви за реализацията на този проект – за рекултивацията на депото в село Долни Богров е изготвено задание за определяне обхвата и съдържанието на клауд по оценка на въздействие върху околната среда, всички документи са публикувани на интернет страницата на Столична община на 5 януари 2012 г., осигурен е обществен достъп до доклада за оценка на въздействие върху околната среда, проведени са обществени обсъждания, в които и вие, г-н Божинов, ако много се интересувате от въпросите на Столична община, да участвате. Тези обществени обсъждания бяха в Столична община, в квартал Челопечене и район Кремиковци. През юли 2012 г., компетентният орган – директорът на РИОСВ-София, одобрява реализирането на инвестиционното предложение. Както в първоначалната информация, така и в доклада по ОВОС и нетехническото резюме, ясно е описана същността на проекта, а именно – рекултивацията на старото депо. Заместването на част от предварително заложените земни маси и строителни отпадъци с подцитова и надцитова фракция от сепариращите инсталации за битови отпадъци е предвидена за оползотворяване и обезвреждане, като се използва за рекултивация вместо част от строителни отпадъци и земна маса. Това позволява по-бързата реализация на проекта и търсенето на допълнителни земни маси в района на София. Решението на директора на РИОСВ-София е влязло в сила, както казах публично е било общественото обсъждане.

На другия ви конкретен въпрос – не се предвижда в реализацията на проекта да се депонират балирани отпадъци. С този проект ще бъде разрешен един наистина много дългогодишен проблем, който си стои сред Софийското поле – стотици декари, пълни с разпилени отпадъци. Сега ще бъдат предприети всички мерки, така че да не се допусне и замърсяване на реката и околното пространство и съответно след тази рекултивация, ние ще имаме един красив ландшафт.