Въпрос на народния представител Калина Петрова Балабанова от ПГ на партия „Атака“ относно бъдещите действия на Министерството на околната среда и водите по въпроса с изграждането на „Депо за твърди битови отпадъци”, на територията на с. Стожер

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАЛАБАНОВА,
 
Аз Ви благодаря за този въпрос, тъй като той е един от множеството въпроси, които засягат проблема с изграждането на депа за твърди битови отпадъци на територията на България. 
 
Според ангажиментите ни в Договора за присъединяване към ЕС, България трябваше да изгради системата за третиране на битовите отпадъци още в края на 2009 година. Благодарение на забавянето на подготовката на поредица от проекти за изграждане на депа за твърди битови отпадъци, към момента ние не сме изпълнили своите ангажименти въпреки това, че в Оперативната програма „Околна среда“ /2007 – 2013 г./ бяха заложени мерки, с които се подкрепят такива проекти.
 
Един от проблемите, с който се сблъсква Министерството на околната среда и водите при подготовката и финансирането на такива проекти е изборът на място за разполагане на клетките на депото и съответно в бъдеще изграждане на инсталации за преработка на отпадъка към съответното депо. 
 
Искам само да напомня, че реализирането на проекта по Оперативна програма „Околна среда“, който подкрепя изграждането на депото в село Стожер включва построяване на регионално депо за неопасни отпадъци, път за достъп специално за нуждите на депото и две претоварни станции за отпадъци  - в Тервел и в Балчик. Водеща община е Община град Добрич по целия проект, а общините Генерал Тошево, Шабла, Каварна, Никола Козлево и Крушари, както и Сдружение с нестопанска цел ”Управление на отпадъците-регион Добрич” са партньори по проекта.  
 
За проекта са издадени Решение по оценка на въздействието върху околната среда и комплексно разрешително, които са задължителни, за да започне изграждането на съоръжението. Спазени са законовите изисквания, отчетено е това, че при извършените хидрогеоложки проучвания за площадката на регионалното депо е установено, че подземните води се намират на дълбочина около 1 000 м. от повърхността и не съществува опасност от замърсяването им. Теренът, на който се предполага разполагането на  регионалното депо, не се използва за земеделски нужди и е определен след извършени прединвестиционни проучвания, на които са разгледани на два етапа 32 алтернативни площадки.
 
Аз приемам Вашия въпрос и поемам ангажимента да се направи специална проверка по всички процедури, по които е определена площадката при село Стожер. За целта ще организирам среща с всички заинтересовани общини и гражданите, които предявяват претенции към площадката, за да можем да търсим вариант за изграждане на депото, което е абсолютно необходимо за тези общини, но на терен, по който няма възражения, по който няма съмнения, че е изключен от Натура 2000 и който ще бъде приемлив за жителите от населените места, които са засегнати от изграждането.