Въпрос на народния представител Михаил Миков от ПГ на „Коалиция за България“ относно екотакси при внос на автомобили


 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИКОВ,
 
Продуктова такса по смисъла на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, включително и за МПС, е с цел подпомагане на разкомплектоването и рециклирането на старите автомобили. Рамерът на продуктовата такса за МПС-та, така наречената екотакса за автомобили и определен с постановление на Министерски съвет през май 2008 г., съответно за 2008, 2009, 2010, 2011 г. От 2008 г. до момента, размерът на дължимата такса не е променян.