Въпрос от Борис Цветков Цветков, народен представител от ПГ на „Коалиция за България“ относно проверка на сигнал за извършени нарушения от кмета на Столична община на издаденото Комплексно разрешително за "Интегрирана система от съоръжения за третиране на

29 октомври 2013 | 17:10
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ, 
 
Експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци „Садината“ започва от 01.02.2013 г., за което Столична община е уведомила Изпълнителна агенция по околна среда и РИОСВ-София със съответното писмо от 15.01.2013 г. 
 
По поставените от Вас въпроси бе извършена проверка на място от РИОСВ-София на Депо за неопасни отпадъци „Садината“. В резултат на проверката не се установи неспазване на условията от комплексното разрешително, което е в сила от 05.07.2012 г. При проверката се установи, че на Депо за неопасни отпадъци „Садината„ се използва клетка 1, работен участък с работна площ от около 500 кв. м. на ден. На депото постъпват битови отпадъци, предварително третирани в сепариращи инсталации на площадки в квартал Суходол- район Овча купел, квартал Требич - район Надежда и в квартал Филиповци - район Люлин. Постъпващите отпадъци са определени с код и наименование 19 12 12 други отпадъци, включително смеси от материали от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите 19 12 11, класифицирани съгласно Наредба №3 от 2004 г. за класификация на отпадъците.
 
С писмо с изходящ номер СО – 7000 6371 от 28 май 2013 г. на Столична община, са изискани доказателства от оператора на депото - „Чистота Искър“ЕООД за  установяване на факта, че предварителното третиране на сепарирани смесени битови отпадъци не допринася съществено за намаляване на количеството битови отпадъци, които да се приемат на Депо за неопасни отпадъци “Садината“. В изпълнение на указанията на горецитираното писмо, „Чистота Искър“ ЕООД извършва пробно третиране с обследване на отпадъците с битов характер с код  и наименование 20 03 01 смесени битови отпадъци. Същите са генерирани в районите,  предимно от селски тип, в които преобладаващите отпадъци са от градински вид - растителност, клони и други биоразградими отпадъци от райони Нови Искър, Кремиковци, Панчарево, Слатина, Подуене и Искър.
 
За периода 01.06 – 30.06.2013 г., от „Чистота Искър“ЕООД е извършено обследване „Пробно третиране на отпадъци в сепариращите инсталации на площадка в квартал Суходол, които постъпват от тези райони. Обследването включва претегляне на входа на сепариращите инсталации на постъпилите смесени битови отпадъци от всеки район, поотделно сепариране и повторно измерване на количеството сепарирани отпадъци на изхода на инсталацията. От извършеното обследване се установява, че предварителното третиране  чрез сепариране на смесените битови отпадъци не допринася съществено за намаляване на количеството им на изхода на инсталацията. Няма да продължавам нататък с информацията за разменената кореспонденция между РИОСВ-София, Столична община и съответната фирма, която управлява депото.
 
Искам само да Ви уверя, че след подадения от Вас сигнал и поставения въпрос, РИОСВ-София ще продължи да упражнява контрол по изпълнение на поставените изисквания в условията на комплексното разрешително на депото. Предстои още една проверка до края на годината, за да бъдем сигурни, че комплексното разрешително се изпълнява в пълните му изисквания.