Въпрос от Джевдет Ибрям Чакъров, народен представител от ПГ на ДПС относно изпълнение на приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв. жители, и в населени места с под 2000 е

Към 01.07.2013 г. по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда“ са договорени проекти на обща стойност 4 млрд. и 43 млн. лв. или 161% от бюджета на оста. Изплатените средства към същата дата са 668 млн. лв. или 26.61% от бюджета на оста. От тях авансовите плащания са в размер на 392 млн. лв. или 58% от всички плащания, които са направени, а междинните 295 млн. лв. или 38% и окончателните 20 млн. лв., само 3%. Към същата дата са сключени 114 договора за изграждане на инфраструктура в сектор „води“, от които 26 са комбинирани проекти за проектиране и строителство. Общата стойност на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ е 3 773 907 342 лв. От тези 114 договора, по 47 проекта бенефициентите са заложили строителството и са в процес на изпълнение. По 14 договора строителството е приключило. 26 проекта са във фаза на проектиране, а останалите 27 провеждат процедури за избор на изпълнител за строителни дейности. Относно броя на завършените и интегрирани цикли, първо, позволете ми да обърна внимание, че поради големите нужди в сектора много малко от проектите успяват да решат всички проблеми в града, за който се отнасят. Повечето от проектите още при подготовката предвиждат следващи етапи на изпълнение, които да посрещнат нуждите от реконструкция и разширение на инфраструктурата. Тъй като няма общоприета дефиниция на интегриран воден цикъл, позволете ми да Ви представя информация за изпълнението на проектите като цяло. Към 01.07.2013 г. са пуснати в експлоатация 21 ВиК обекта в 14 общини. До края на 2013 г. се очаква да бъдат пуснати в експлоатация още шест проекта. По още 42 проекта е възложено строителство, от което може да се прогнозира, че към края на 2015 г., ако всички проекти, които са стартирали строителство в момента бъдат изпълнени в срок, се очаква те да бъдат пуснати в експлоатация. По отношение на разчетите за изпълнение на индикаторите, трябва да се отбележи, че съгласно изменението на оперативната програма, което е било одобрено от ЕК на 14.02.2013 г., индикаторите се изменят. Индикаторите са изменени както следва:
Индикатор за население, свързано с пречиствателни станции за отпадни води – 60%;
Брой жители, които ще бъдат присъединени към ВИК мрежи и ще ползват от реконструирана рехабилитационна мрежа – 1 500 000 жители;
Нови рехабилитирани пречиствателни станции за отпадни води – 45 бр.;
 
Това изменение е било направено във връзка с изменението на оперативната програма, с което се насочва една сериозна сума пари към мерки по чистотата на атмосферния въздух. То е в резултат на ясната преценка, че приоритетна ос 1 няма да бъде изпълнена, не може да бъде реализирана, не могат да бъдат постигнати заложените в началото на програмата индикатори, и в тази връзка е взето решението за пренасочването на средства и съответно на намаляване на параметрите на индикаторите.