Въпрос от Джевдет Ибрям Чакъров, народен представител от ПГ на ДПС относно реализация на проекта за изграждане на водна инфраструктура на Асеновград, финансиран със средства от Оперативна програма "Околна среда"

Проект за рехабилитация на ВИК мрежата с ново изграждане на пречиствателна станция за отпадни води за гр. Асеновград е подготвен по програма „ИСПА“, тъй като е на стойност над 50 млн. евро и през март 2012 г. е изпратен за оценка в Европейската комисия. През юли 2012 г. от страна на комисията са изпратени коментари и въпроси във връзка с оценката на проекта, които са препратени на общината на 17.07.2012 г. През юни тази година е получен изчерпателен отговор на всички въпроси и същите бяха изпратени на ЕК за продължаване на оценката на проекта. По информация от община Асеновград, от миналата година общината подготвя документация за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта. МОСВ е предложило проект за споразумение на общината, в което се ангажира да й съдейства в подготовката на документацията за обществените поръчки за дейностите по строителство и строителен надзор. Независимо, че същото не е подписано от община Асеновград, на 31.08.2012 г. са предадени изготвени документи за възлагане на дейностите по строителство и строителен надзор от МОСВ към общината. Обществените поръчки са обявени от община Асеновград със срок за подаване на оферти 24 октомври, т.е., сега е изтекъл срокът. Включване в проекта на ДДС като допустим за финансиране от фондовете  е съгласно указанията на министъра на финансите за третиране на ДДС, издадени през 2007 г. 
 
Тълкуването на ЕК на ДДС-то като недопустим разход е ново изискване, което е дефинирано в специално писмо, изпратено през месец май до управляващия орган на оперативната програма. За разрешаването на въпроса за допустимостта на ДДС е необходимо да се предприемат съвместни действия на различни институции на национално ниво, за което съм представила доклад до министър-председателя  и министъра на финансите с изложена фактическата обстановка и предложение за разрешаване на проблема. Въпросът беше обсъждан и на среща със заместник министър-председателя госпожа Златанова. Следва при изготвяне на отговора до ЕК по отношение на ДДС да се отчитат и протичащите на национално ниво законодателни изменения и тяхното влияние върху третирането на ДДС за проекти за изграждане на ВИК инфраструктурата. Очакваме решение на националния парламент по отношение на Закона за водите. Съгласно чл. 56, допустими за възстановяване са всички разходи, направени до 31 декември 2015 г. Реално бенефициентите могат да направят разплащане по проекта не по-късно от октомври 2015 г., т.к. преди подаването им в ЕК те подлежат на проверка.  Съгласно изпратеният на 24.06.2013 г. график за изпълнение на проекта, община Асеновград предвижда да въведе в експлоатация съоръженията до февруари 2015 г., т.е. все още при благоприятно разрешаване на въпроса с ДДС има шанс да бъде реализиран проекта.