Въпрос от Ивелина Веселинова Василева, Корнелия Добрева Маринова и Галя Енева Захариева, народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ относно реализация на проекти, одобрени за финансиране от Управителния съвет на Националния доверителен екофонд

11 юли 2014 | 15:25
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО МАРИНОВА, ВАСИЛЕВА И ЗАХАРИЕВА,
 
По въпроса относно реализация на одобрените за финансиране от Управителния съвет на Националния  доверителен екофонд проекти бих искал да Ви уведомя следното:
 
Проектите „Подобряване на образователна и административна инфраструктура в град Луковит“ и „Проект за модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Професионална гимназия по техника и технологии „Атанас Димитров“  град  Нова Загора са разгледани от комисията за подбор и оценка на проекти по националната схема за зелени инвестиции на 22 януари 2013 г. и след това са одобрени  от  Управителния съвет на Националния доверителен екофонд  12 февруари 2013 г.
 
До момента  и двата проекта не са със сключени договори за финансиране поради липсата на свободни средства в Националния доверителен екофонд.
 
Напомням Ви, че основен източник за финансиране на проекти чрез Националния доверителен екофонд към момента е продажбата на предписани емисионни единици в рамките на механизма за международната търговия с емисии по протокола от Киото. Съгласно разпоредбите от чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал.2 от Закона за Ограничаването изменението на  климата, постъпленията от тези търгове са предназначени за финансиране на проекти по националната схема за зелени инвестиции чрез Националния доверителен екофонд,  в  който попадат и двата проекта.
 
От ноември 2011 година до сега Националния  доверителен  екофонд  финансира проекти за подобряване на енергийна ефективност на публични обекти със средства, осигурени от постъпления от двете споразумения за продажба  с предписани емисионни единици между Република България и Република Австрия. Тези проекти са предварително одобрени от Република Австрия в качеството си на купувач и списъкът с тях представлява приложение към споразумението. Всякаква промяна и изменение със списъка се извършва след предварително одобрение от страна на купувача. Срокът на споразуменията изтича в краят на 2014 г. и всички финансирани проекти ще бъдат завършени до този срок. Предвид огромното предлагане и нулевото търсене на международния пазар на предписани емисионни единици, постъпления по този източник в близко бъдеще не се очакват.
 
Възможен източник по втората част на въпроса, за финансиране на проектите, одобрени от Националния доверителен екофонд,  са приходите от тръжна продажба на квоти за емисии на парникови газове в Европейската схема за търговия с емисии. Съгласно с действащото българско законодателство, обаче Министерство на околната среда и водите превежда тези средства по бюджета на Министерство на икономиката и енергетиката при спазване разпоредбите при чл.35, ал. 5 и ал.6 от Закона за енергетиката, както и чл. 58 ал. 2 от Закона за енергийната ефективност, за компенсиране на така наречената „зелена добавка" в цената на електроенергията. 
 
Съгласно чл. 56, ал.2 от Закона за ограничаване измененията  на климата,  приходите от продажба на квоти от вредни емисии от авиационни дейности постъпват по бюджета на ПУДООС и могат да се изразходват чрез Националния доверителен екофонд.  МОСВ предприема действия във връзка с очакваните приходи от търговете на съответните авиационни квоти към края на годината, но за периода 2013-2016 г., поради промяна в законодателството, няма такива. В момента текат консултации с Министерство на финансите за възможно използване на част от приходите от ранните търгове за инсталации, за изпълнение на проекти, които в момента са одобрени от  този фонд. При всички случаи, обаче те трябва да минат през процедурата на Закона за Държавния бюджет и не трябва да увеличават бюджетния  дефицит.