Въпрос от народните представители Джевдет Ибрям Чакъров и Мехмед Юмер Атаман от ПГ на ДПС относно възможностите за финансова подкрепа от страна на ПУДООС за решаване на проблема с опасните превишения на нормата за манган в питейната вода на няколко хаско

22 ноември 2013 | 15:55
Преди да започна с отговора на конкретните въпроси, бих искала да уточня, че в ПУДООС направиха проверка и за периода от 2003 г. до настоящия момент там не е регистриран проект за изграждане на напорен водопровод и пречиствателна станция на с. Брягово. Единственият проект, който е регистриран от община Хасково, по отношение на водоснабдяване, е водоснабдяването на с. Маслиново със сума в размер на 343 967,60 лв. В този план няма да мога да отговоря на първата част от въпроса Ви дали може да се възстанови проекта, тъй като очевидно трябва да се представи нов проект от името на община Хасково. 
 
Що се отнася до това какви са възможностите за изграждането на такъв обект, Ви информирам за следното: в предвидения финансов ресурс за 2014 г. ПУДООС има две възможности да финансира такъв проект. Първата възможност е той да бъде предвиден за финансиране от трансфера на националния бюджет като приоритетен обект за областта. Той безспорно носи такъв характер, защото замърсяването от манган е изключително вредно, той има и трансграничен ефект. Ние отчитаме замърсяванията и по поречието на реките, които преминават границите и отиват в съседните държави и един такъв проект би допринесъл за подобряване на трансграничните ни контакти по отношение на водите със съседната страна. Моята препоръка е такъв проект да бъде предложен за финансиране от този финансов ресурс. Ако той бъде одобрен в уважаемото Народно събрание и влезе в бюджета за следващата година, то той би могъл да финансира такъв тип приоритетни проекти. 
 
Що се отнася до приоритетите на самото ПУДООС, в момента те не включват такъв тип проекти, тъй като случая е доста уникален и специфичен за района и замърсяването с манган. Не е изключена и възможността при наличието на два финансови ресурса от държавния бюджет  и бюджета на Предприятието, да променим приоритетите и да се мисли и за такъв вариант. По оперативната програма такъв тип съоръжения към този момент не са предвидени. Поемам ангажимент, че в рамките на работната група по актуализацията на проекта за оперативната програма ще дискутираме възможностите за подкрепа на такъв тип проекти за пречистване на качеството на водите в речните корита в следствие на индустриално или друг тип замърсяване.