Въпрос от народните представители Георги Тодоров Божинов и Стоян Михайлов Мирчев от Парламентарната група "БСП лява България" относно въвеждане на принципа "замърсителят плаща" при изработване на нова методика за определяне на такса смет


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИРЧЕВ,

 


Проектът за „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община – Фаза І и ІІ”, включващ изграждане на първа и втора клетка на депо за неопасни битови отпадъци, компостираща инсталация, съоръжение за третиране на разделно събрани био-отпадъци (І-ва фаза) и завод за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF(гориво получено от отпадъците) (ІІ-ра фаза) е изготвен в съответствие с българското и европейското законодателство. Оценката и на двете фази на проекта е извършена от Европейската комисия, тъй като това е един от т.н. „големи“ проекти финансирани със средства по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“.

Сред документите, оценени от Европейската комисия е анализ разходи – ползи на проекта, включващ финансов и икономически анализ и анализ на чувствителността и риска. Документите са разработени съгласно насоките на Европейската комисия.

Разходите за събирането и транспортирането на битовите отпадъци, разходите за третиране на отпадъци с производство на RDF и цената за транспортирането и изгарянето на един тон “продукт“, произведен в завода за MБT се изчисляват съгласно офертата на избрания с открита процедура по Закона за обществените поръчки изпълнител на съответните дейности, както и на база брой събрани контейнери от точки за събиране на съдове по райони.
Информация по отношение формиране и размер на единична цена за събиране, транспорт и третиране на тон отпадък за година и за транспортирането и изгарянето на един тон RDF може да бъде предоставена от Столична община, като бенефициент по проекта.

Проектът на Столична община за интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци значително допринася за постигането на основната цел на Оперативната програма - Подобряване качеството на живот на населението в страната чрез осигуряване на здравословна и благоприятна околна среда и запазване на богатото природно наследство. Основен принцип при подготовката и изпълнението на проекта е устойчивото управление на отпадъците на територията на най-голямата община в България – Столична община.