Въпрос от народните представители от ПГ на "Коалиция за България" Страхил Чавдаров Ангелов и Петър Атанасов Курумбашев относно текущо състояние във връзка с напредъка в изпълнение на приоритетна ос 2: "Подобряване и развитие на инфраструкту

29 октомври 2013 | 16:40
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ Г-Н АНГЕЛОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н КУРУМБАШЕВ,
 
Към 1 октомври 2013 г. размерът на договорените средства по приоритетна ос 2 на оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013“ възлиза на 837 милиона. Изплатените средства са в размер малко над 167 милиона, което прави 23,27% от общия размер на приоритетната ос. Към настоящия момент са изградени два инфраструктурни обекта в рамките на приоритетната ос - депата за битови отпадъци в регионалните системи за  управление на отпадъците в регион Ботевград и на Столична община. Първото е пуснато в експлоатация, а второто е в период на техническо тестване. В изпълнение към днешна дата са общо 19 проекта. В проекта за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община по отношение на инсталациите за компостиране на площадката в Хан Богров и инсталацията за механично и биологично третиране, т.нар. завод за механично и биологично третиране.
 
Що се отнася до усвояването по оста, прогнозите на управляващия орган са, че плащанията по приоритетна ос 2 до края на годината ще достигнат около 347 милиона лева с натрупване 167 плюс 180 нови плащания. Точната стойност зависи от активността на бенефициентите и темповете на изпълнение на реалните строителните дейности. Във връзка с поставения въпрос относно риска за загуба на средства приоритетна ос 2 следва да се има предвид, че по правилото за автоматично освобождаване на средства се прилага на ниво фонд, а не на ниво приоритетна ос. Приоритетна ос 2 се финансира от Европейски фонд за регионално развитие, който също финансира приоритетните оси 3 и 4 на програмата. Предприемат се всички необходими мерки, за да се предотврати загуба на средства и в случай, че прогнозите на управляващия орган за плащания до края на годината се реализират, смятаме, че няма да има загубени средства от автоматичното освобождаване до края на годината. Всички проекти за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците, за които има сключени договори, се планира строителните работи да приключат до средата на 2015 г.
 
Предстои окончателното одобрение на проекта на регионалната система за управление на отпадъците Велико Търново, но общината е предприела мерки за преодоляване на забавянето. 
 
Усилията на управляващите органи и междинното звено на оперативната програма и на министерството като цяло са насочени към своевременно приключване на всички сключени договори както в рамките на приоритетна ос 2, така и по цялата програма.