Въпрос от народния представител Александър Димитров Паунов от ПГ на „Коалиция за България“ относно тежката екологична обстановка в района на Средногорието

Съгласно изискванията на екологичното законодателство, "Аурубис България" АД – гр. Пирдоп притежава комплексно разрешително, което е актуализирано в началото на 2013 г. Поставените в разрешителното условия гарантират съответствието на инсталацията с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Изпълнението на условията се контролира от РИОСВ-София. Освен това се извършва и регулярен мониторинг за състоянието на компонентите на околната среда в района на Пирдоп и Златица от Изпълнителната агенция по околна среда. Вие споменахте някои от изследванията за мониторинга на състоянието и резултатите, които излизат от изследванията на  ИАОС. 
 
Резултатите от извършения контрол и данните от мониторинга по компонентите „въздух“ и „почви“ показват, че за гр. Пирдоп в периода 2011 - 2013 г. са регистрирани превишения на средночасовата норма за серен диоксид, само през 2011 година те са били четири броя при допустими по разрешително 24. От собствените непрекъснати измервания на дружеството е установено превишаване на средномесечната стойност за серен диоксид за месец декември 2011 г., за което на "Аурубис България" АД е наложена еднократна санкция от 1355 лева. Годишната норма за кадмий е превишавана за 2011 г. и 2012 г. , като средногодишната концентрация намалява във времето и към момента няма превишение по този показател. 
 
За град Златица нормите за съдържание на серен диоксид са постигнати окончателно в края на 2010 година. Превишаването на средноденонощната норма за фини прахови частици продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух в района на Пирдоп и Златица, както между другото и за други градове в страната. От "Аурубис България" се извършва мониторинг по компонент „почви“ в четири пункта на площадката на дружеството по показатели арсен, кадмий, мед, желязо, олово, цинк, селен, нефт и нефтопродукти и честота на пробонабиране веднъж годишно. За периода 2008 - 2011 година данните показват превишение до три пъти по показател мед. От последното изпитване на почвите, направено през 2012 г., превишаването по показател мед е незначително и е в рамките на посочените в протоколите на акредитираната лаборатория, не е определено за резултат.
 
Мониторинг на почвите се извършва и в два пункта – в село Чавдар и село Антон които се намират в непосредствена близост до хвостохранилищата "Бенковски 1" и "Бенковски 2". Фирма "Аурубис" АД и мината в с. Челопеч са под наблюдение от 2005 година. В пунктовете ежегодно се контролира съдържанието на биогенни елементи, тежки метали – цинк, мед , олово, хром, никел, арсен и живак и устойчиви органични замърсители. 
 
Превишение спрямо нормите за допустимото съдържание на вредни вещества в почвите се наблюдава в с. Антон по показател „мед“, като се констатира едно постоянно съдържание от 1,5 пъти над нормата. Останалите елементи при последните проучвания са в норма.
 
По отношение на инвестиционните предложения през 2012 година е издадено решение от министъра на околната среда и водите с характер да не се извършва ОВОС за инвестиционното предложение „Реконструкция и модернизация на пирометалургично производство на мед“, което е обжалвано и потвърдено като законосъобразно от петчленен състав на ВАС. 
 
Издадено е решение от директора на РИОСВ-София да не се извършва ОВОС и за пречиствателната станция за отпадъчни води от дъждовно–дренажна канализация. Към настоящия момент в РИОСВ-София се провежда процедура по ОВОС за надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване отпадъчни води и газове, с която ще се направи кумулативна оценка на посочените по–горе инвестиционни предложения. Това, което ви казвам, е че с последното решение за оценка по ОВОС, на практика коригираме предходните решения и извършваме оценка и на предходните инвестиционни намерения, за които някога е било взимано решения да не се прави оценка по ОВОС.
 
Искам само да Ви информирам, че в момента, в този период текат активни проверки, както на състоянието на измервателните станции, резултатите от тях, така и на дейността на РИОСВ-София за периода 2011 – 2012 г. и констатираната тогава липса на надвишаване на нормите. Имаме съдействието на Върховна административна прокуратура, с която  съвместно извършваме проверки, и от инспектората на министерството, и от оторизираните специализирани дирекции.