Въпрос от народния представител Антон Константинов Кутев от ПГ на „Коалиция за България“ относно изграждането на пречиствателна станция - Силистра

29 октомври 2013 | 17:04
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУТЕВ,
 
На 30 юни 2010 г. МОСВ е отправила покана към община Силистра за  кандидатстване по процедура подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и  отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. жители по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда“. Съгласно поканата, две години по-късно през 2012 г., община Силистра представя проектно предложение за оценка с наименование „Изграждане на районна пречиствателна станция  за отпадни води - Силистра,  доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводна мрежа на град Силистра“. След успешно приключилата оценка, проектното предложение на  община Силистра е одобрено за финансиране от оперативната програма  и  на 20 ноември 2012 г. между община Силистра и МОСВ е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ в размер на 70 364 757 лева.  
 
С изпълнението на този важен инфраструктурен проект, община Силистра ще постига следните  индикатори:  ще бъде изградена 26 км нова канализационна мрежа, включваща довеждащ колектор, заустващ колектор и вътрешна канализационна мрежа. Ще бъде рехабилитирана 16 км. съществуваща канализационна мрежа, която включва главни канализационни клонове и вътрешна канализационна мрежа, ще бъде рехабилитирана и модернизирана 9 км. съществуваща водопроводна мрежа, ще бъде изградена Районна пречиствателна станция за отпадъчни води, която на по-късен етап ще пречиства и отпадъчните води на две съседни населени места – Айдемир и Калипетрово. 
 
По-конкретно относно статуса на изпълнение на проекта предоставям следната информация - изграждането на районната станция за пречистване на отпадъчни води е на следния етап – към настоящия момент община Силистра в качеството на възложител е публикувала  обявление за обществена поръчка за избор на изпълните, които да подготви работни проекти и да извърши строителните дейности по изграждането на пречиствателната станция за отпадни води. Тръжната процедура е на етап отваряне на плика с ценови оферти на кандидатите.  За тази дейност по договора за предоставяне на безвъзмездната помощ са предвидени общо 27 523 468 лева. Съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ строителните дейности следва да приключат на 31. 12. 2014 година.