Въпрос от народния представител Атанас Стойнов Пъдев от ПГ на "Коалиция за България" относно състоянието на находището за минерална вода - изключителна държавна собственост "Павел баня", и възможностите за увеличение на експлоатационните ресурси

ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  НАРОДНИ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПЪДЕВ,
 
С цел актуализиране на естествените експлоатационни ресурси на находище Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора, през 2012 г. бе възложена обществена поръчка за изготвяне на хидроложки доклад за оценка на ресурсите на находището. Въз основа на извършеното специализирано актуално преучване на действащите водовземни съоръжения от находище Павел баня с доклада бяха определени ресурсите и от хидро – геотермална енергия на находището. Докладът за оценка установява, че находището се намира в свръхекспоатация и водовземането се осъществява в режим на критично ползване. Въз основа на доклада със заповед на министъра на околната среда и водите през март 2013 г. са утвърдени експлоатационните ресурси на находището на минерална вода Павел баня, община Павел баня, област Стара Загора в размер 10,59 л/сек. Находището е разкрито с 6 броя водовземни съоръжения, от които 4 експлоатационни – сондаж №3, сондаж №C37, сондаж C38 и сондаж X-19, за които с горната заповед са утвърдени технически възможните им дебити и от които има издадени 15 броя разрешителни за водовземане по реда на закона за водите с общ предоставен ресурс 12л/сек.
 
Като контролен и стопанисващ орган, съгласно Закона за водите и наредбата за проучване и  ползване и опазване на подземните води Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район, град Пловдив, е предприела действия по редуциране на водните количествена, на издадените разрешителни за водовземане до определените със заповедта на министъра дебити до съответното водовземно съоръжение. За останалите два броя съоръжения от находище Павел баня, сондажи №1 и 2, проведеното специализирано проучване установява, че поради настоящото си техническо състояние към момента е нецелесъобразно да се експлоатират, а да бъдат преоборудвани и използвани като мониторингови след провеждане на съответните ремонтно – възстановителни дейности.
 
По повод постъпило в МОСВ писмо от кмета на община Павел баня относно възможността за регистриране на открит незаконно изграден и ползван нерегламентирано кладенец на контролния орган Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район, град Пловдив, е възложено да изиска допълнителна информация за наличието на документация от изграждането на кладенеца, оборудването му, извършването на изменения дебит, водно ниво и температура на водата, с цел изясняване на типа и състава на разкритата вода. Авторите на хидроложкия доклад са категорични, че в едно такова сложно от хидро-геоложка гледна точка находище като Павел баня с оглед съхраняване на ресурс от минерална вода е недопустимо издаването на разрешителни за изграждане на нови сондажи. Това би довело само до преразпределяне и намаляване на съществуващия ограничен ресурс от минерална вода.
 
При извършването на планови проверки на място контролният орган Басейнова дирекция не е констатирал друго нерегламентирано водовземане на минерална вода от находище Павел баня. В МОСВ не е постъпила информация за неправомерно водовземане от находище Павел баня.