Въпрос от народния представител Даниела Владимирова Савеклиева от ПГ на ПП ГЕРБ относно дейността на Малка водноелектрическа централа "Кресна Електрик"

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САВЕКЛИЕВА,
 
Кресна Електрик“ ООД  е титуляр на разрешително от 3 октомври 2008 година   за водовземане   от  подземен воден обект до камбрийски подводен хоризонт посредством облекчителна шахта на питеен водопровод Пирин за град Кресна и населени места за общината.Срокът на действие на разрешителното е  до 27.06. 2011 г.  
 
На 29. 06. 2010г. „Кресна Електрик“ ООД  е подало заявление за продължаване на срока на действие на разрешителното. Съгласно изискването в чл. 60, ал. 2, т.3 от Закона за водите след като „Кресна Електрик „ ООД използва съоръжения, собственост на община Кресна.  Разрешителното може да бъде продължено, ако титулярът представи доказателство за съгласието на собственика на съоръжението или договор със собственика на съоръжението.
 
Поради наличието на висящ съдебен спор между „Кресна Електрик“ ООД и ВиК – ООД  гр. Кресна,  относно ползването на съоръженията директорът на  Басейнова дирекция Западнобеломорски район с решение спира административното производство по продължаване срокът на действие на разрешителното до окончателното решаване на спора. 
 
Във връзка с постъпили в Министерство на околната среда и водите сигнали на 5 ноември 2013 г. е извършена проверка на място от експерти от Басейнова дирекция Западнобеломорски район,  при която не е установено спиране на водоподаването на община Кресна и не са установени законови основания за разпореждания на принудителни  административни мерки по реда на чл. 199 от Закона за водите .
 
От казаното може да се направи извод, че към настоящият момент  разрешителното на „Кресна Електрик“ ООД  е действащо,  тъй като е в  процедура за продължаване на срока му,  образувано по реда на чл. 78 от Закона за водите. Изпълнението на  условията в разрешителното подлежи на контрол от директора на Басейнова дирекция Западнобеломорски район.
 
За осъщественото водовземане “Кресна Електрик“ ООД  дължи такси съгласно Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на  воден обект и за замърсяване.