Въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов от Парламентарната група на Движение за права и свободи относно някои допуснати до участие кандидати в конкурсите за назначаване на директори на Регионалните инспекции на околната среда и водите

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМОВ,
 
В края на 2009 г. с Постановление №274 на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на МОСВ се въведе конкурсното начало за второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на околната среда и водите – Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда, директори на Регионалните инспекции по околната среда и водите, директори на Дирекции национални паркове и директори на Басейнови дирекции, както и за изпълнителния директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
 
Конкурсното начало е средство, както за обективен подбор на професионално най-подготвения кандидат, така и за повишаване на общественото доверие в начина, по който се назначават ръководителите на регионалните структури на Министерството на околната среда и водите. Идеята на конкурса се състои в това назначаването на директор на РИОСВ да се извършва чрез конкуренция, основана на професионални качества на кандидатите. Конкурсите се провеждат в съответствие с чл.90-96 от Кодекса на труда, като резултатите от всеки етап на конкурсната процедура се публикуват на интернет страницата на министерството за осигуряване на прозрачност.
 
Конкурсите за директори на РИОСВ-Стара Загора и РИОСВ-Бургас се провеждат при спазване нормите на трудовото законодателство. Допускането до конкурс се извършва от назначена 5-членна комисия. Преценката се осъществява въз основа на представените от кандидата документи -  дали те съответстват на минималните и специфични изисквания, посочени в обявата. В съответствие с изискването на Закона за администрацията за ръководители на държавни институции да се назначават лица, които не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, кандидатите прилагат декларация за това обстоятелство към заявленията за участие в конкурса. До конкурса не се допускат лица, които не са представили необходимите документи и не отговарят на минималните и специфичните изисквания съгласно обявата.
 
В Кодекса на труда не са предвидени други основания за ограничаване участието на лица в конкурсни процедури. При обявяване на свободно работно място работодателят няма право да поставя изисквания, които могат да поставят под съмнение правото на всяко лице на равенство пред закона и равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот. 
 
При всички конкурсни процедури, провеждани в Министерството на околната среда и водите се спазват принципите на равнопоставеност и не се допускат дискриминация, привилегии или ограничения.