Въпрос от народния представител Филип Стефанов Попов от ПГ на „БСП лява България“ относно изпълнението на проект за Воден цикъл на гр. Видин

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

Проект ,,Рехабилитиране и разширяване на водоснабдителната и канализационната система във Видин“ се изпълнява съгласно подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ от 26.11.2012 г. на обща стойност 72 млн.лв, който е с първоначален срок за изпълнение 27 месеца от датата на подписване, т.е. до 26.02.2015 г.

Проектът се изпълнява от община Видин. Подписани са 9 договора с изпълнители, от които 2 договора за строителство на ВиК мрежи и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, както и договори за упражняване на строителен надзор, авторски надзор, външна техническа помощ за управление на проекта, публичност и одит.

Към Договора за безвъзмездна финансова помощ е подписано Допълнително споразумение от 17.12.2014 г. за удължаване на първоначално предвиденият срок на изпълнение на дейностите по проекта до 31.10.2015 г. и приключване на Договора за безвъзмездна финансова помощ до 31.03.2016 г. Удължаването на срока ще допринесе за цялостното реализиране на проекта в сроковете за допустимост на разходите по Оперативна програма ,,Околна среда 2007-2013 г.“ и ще намали риска от загуба на европейски средства.

По отношение на възстановяването на пътната настилка, съгласно условията на поканата, по която е предоставена безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда“ са допустими средства за възстановяване на настилка в рамките на траншеята. Възстановяването се извършва на финален етап от завършване на всички предвидени строително-монтажни работи в даден участък.

Подадените за възстановяване към този момент разходи по проекта са в размер на  39,4 млн. лв. като към момента възстановената на общината сума е 35 млн. лв., т.е. 51% от договорената безвъзмездна финансова помощ. Разходите в размер на 1,9 млн. лв. са в процес на обработка и предстои финализирането и разплащането към бенефициента.

Поради напредналия зимен сезон и естеството на оставащите строително-монтажни дейности не е възможно същите да бъдат изпълнявани в периода на зимни условия поради спазване на технологичните правила за строително-монтажни работи, както и наличие на изрични забрани, произлизащи от Техническата спецификация на Агенция ,,Пътна инфраструктура“.