Въпрос от народния представител Георги Божинов от ПГ „БСП лява България“ относно съотношението разходи-ползи при изграждането на обекти по Оперативна програма „Околна среда“ и промените в цената на услугата за населението, извършвана от операторите на тез

03 април 2015 | 15:00

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИНОВ,
Инфраструктурните проекти в сектор „Води“ и „Отпадъци“, които програмата“Околна среда“ финансира,  генерират приходи след тяхното приключване. Правилата на европейските регламенти изискват да се направи икономически анализ на разходите и ползите от изграждането на съответната инфраструктура, за да се определи съфинансирането от страна на Структурните фондове и Кохезионния фонд.
Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ както при оповестяването на поканите за набиране на проекти предложения, така и при тяхната оценка е давал широка гласност на указанията на ЕК по отношение на методиките, които се прилагат  за изготвяне на анализ разходи-ползи. Този факт е добре известен на всички бенефициенти на програмата.
Относно, отражението на разходите за изграждане на инфраструктурни обекти върху стойността на съответната услуга, компетентни за това са Комисията за енергийно и водно регулиране, които определят структурата и стойността на цената на водата и съответните общинските съвети, които са отговорни за определяне на такса смет за съответната година. Социалната поносимост е значим компонент от това, значителен елемент, който трябва да бъде съблюдаван.
Управляващият орган на оперативната програма има отговорности за точното определяне на размера на финансиране от европейските структурни фондове. При изпълнение на тази своя отговорност, Управляващият орган се води от указанията на Европейската комисия. Този подход ще бъде следван и през новия програмен период 2014-2020 г., за всички проекти, които генерират приходи. 
Предвидените дейности и средства за популяризиране на  ОП „Околна среда 2014-2020“ г. те имат за цел осигуряване на максимална публичност и прозрачност в процеса на управление и изпълнение на програмата и проектите по нея.
Мерки за комуникация и публичност се предвиждат не само на ниво програма, но и в отделните проекти, с цел местната общественост да е максимално информирана и ангажирана с конкретните резултати.
Бенефициенти по ОПОС 2014-2020 г., ще са отговорни не само за разяснителните дейности по конкретния проект, който изпълняват, но за популяризиране на приноса му към подобряване качеството на живот на населението. Този ангажимент на бенефициентите е сред основните изисквания в насоките за кандидатстване по проектите на оперативната програма.