Въпрос от народния представител Георги Тодоров Божинов от Парламентарната група "БСП лява България" относно политиките за ползите от отговорността на производителите при разделното събиране на отпадъците, с цел минимизиране на разходите, които се заплащат


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИНОВ,


Съгласно действащото законодателство в Република България, транспониращо европейските директиви лицата, пускащи на пазара продукти след употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци, носят отговорност, включително финансова чрез покриване на разходите, за разделното събиране, рециклиране и/или оползотворяване на съответните отпадъци. При разработването на нормативните актове е използван опитът в другите държави-членки и са взети предвид най-приложимите практики съобразно спецификата в нашата страна.

Производителите изпълняват задълженията си чрез заплащане на продуктова такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), индивидуално или чрез организация по оползотворяване. Държавно определените продуктови такси, които се заплащат към ПУДООС, с които всеки гражданин може да се запознае, са заложени в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г.). Размерът на таксата за 1 брой моторно превозно средство се е запазил от 2011г. до момента. За нови автомобили таксата е 146 лв./бр, а за автомобили над 10 години продуктовата такса е 267 лв./брой.

Възнагражденията, които производителите заплащат на организациите по оползотворяване се определят на пазарен принцип.

Съгласно европейските директиви производителите могат, но не са задължени да показват размера на продуктовата такса, която е включена в цената на съответния продукт.

Към момента Република България има изградена успешна и работеща система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци, вкл. на отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Това се потвърждава и от докладите на Изпълнителната агенция по околна среда за всеки поток масово разпространен отпадък, които се подготвят ежегодно и се публикуват на интернет страница на агенцията.

Събирането и третирането на отпадъчните вестници и списания в Швеция е  организирано на принципа „разширена отговорност на производителя“.

В България, събирането и последващото третиране на рециклируемите отпадъци, различни от отпадъците, които се събират на принципа „разширена отговорност на производителя“, генерирани от населението, са отговорност на кмета на общината. Към настоящия момент рециклируемите отпадъци се събират в системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки, организирани от организациите по оползотворяване въз основа на сключен договор с кмета на общината.

В случай, че се за отпадъците от вестници и списания се промени системата и те се финансират на база принципа „разширена отговорност на производителя“, следва да се направят и промени в законодателството по управление на отпадъците.

Основният критерий за оценка на това дали е избран правилен подход за организиране на системите за събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци и дали размерът на таксите е приемлив, трябва да бъде изпълнението на заложените цели в национален мащаб. Република България (за разлика от други европейски държави) изпълнява заложените в съответните директиви цели по събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

В този смисъл отговарям, че усъвършенстването е желано и винаги можем да се стремим към постигането на по-високи нива и цели, но към настоящия момент системата в България е работеща.