Въпрос от народния представител Георги Търновалийски от ПГ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ относно „Интегриран проект за водите на град Пловдив – фаза 1“ по Оперативна програма „Околна среда“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЪРНОВАЛИЙСКИ,
 
Интегрираният воден проект за град Пловдив е един от най-значимите проекти, подготвяни за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, и е един от четирите големи проекти във водния сектор, представени за оценка пред Европейската комисия.
 
Проектът предвижда изграждане и реконструкция на 14 км водоснабдителна мрежа, подмяна на 16,1 км второстепенна канализационна мрежа, рехабилитация на главни колектори и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр.Пловдив. Общата стойност на проектното предложение възлиза на 142,2 милиона лева. 
 
Проектът беше внесен за оценка в Европейската комисия през  януари 2012 г., като до този момент оценката все още не е приключила. Основна причина, както и Вие споменахте за забавяне на окончателното произнасяне на Европейската комисията по проекта във връзка с неизяснения въпрос за третирането на ДДС. 
 
Комисията изрази съмнения относно допустимостта на този разход към Министерство на околната среда и водите от месец март 2012 г. и месец ноември 2012 г. Въпреки опитите на Министерство на околната среда и водите да защити допустимостта на ДДС, през месец април 2013 г. Европейската комисия изпрати писмо, в което изрази окончателната си позиция, че разходът не следва да се счита за допустим по проекта. 
 
Разбира се това, както Вие споменахте доведе до промяна на Закона за водите през ноември месец 2013г., където беше регулирано правото за възстановяване на ДДС от общините  и публикуване на указания от Министерството на финансите през януари 2014г. относно администрирането на данъка във водният сектор. 
 
Проектното предложение беше коригирано съвместно с колеги от инициативата Jaspers и представено пред Европейската комисия през месец февруари 2014 г.
 
През цялото време община Пловдив е изключително коректен партньор в процеса на преработка на проекта, оказва своевременно съдействие чрез предоставянето на необходимата информация,  съгласно получените указания от Управляващия орган на оперативната програма. 
 
Следва да отбележим и усилията, които общината положи за цялостната успешна подготовка на проекта, включително  търгуването на проектните дейности и постигането на пълна проектна готовност за строителство.
 
След изпращане на преработката в Европейската комисия, оценителите са поставили допълнително уточняващи въпроси, засягащи финансовата част на проекта. 
 
Управляващият орган на Оперативната програма е предоставил последни разяснения през месец октомври 2014 г., като очаква финализиране на оценката от Комисията в най-кратки срокове. 
 
Забавянето на оценката на проектното предложение доведе до невъзможност за стартиране на проектните дейности през 2014г., така както беше предвидено в план-графика на проекта. За това съществува риск за цялостното изпълнение на проекта в рамките на програмен период 2007-2013 г. поради вече твърде кратките срокове. Освен това рисковете се увеличават с отказа на един от изпълнителите, спечелил един от двата компонента по проекта - да изпълни дейностите по реконструкция на пречиствателна станция. 
 
Към момента Министерство на околната среда работи в сътрудничество с Европейската комисия по уточняване на последяващите действия.

Полагаме максимални усилия за реализация на проекта, като  се анализират възможностите за фазиране на проектите дейности и прехвърляне на тези от тях, които е малко вероятно да приключат до края на 2015г. за изпълнение през следващия програмен период.