Въпрос от народния представител Ирена Любенова Соколова от ПГ на ПП ГЕРБ относно провеждане на процедура по ОВОС за определяне на отстоянието на рудник "Република" от населеното място - село Голямо Бучино и автомагистрала "Люлин"

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СОКОЛОВА,
 
По конкретно зададения от Вас въпрос във връзка с възможност за провеждане на нова процедура по ОВОС, предвид близостта на село Голямо Бучино и автомагистрала Люлин, Ви уведомявам за следното:
 
Съгласно действащия в момента Закон за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, се извършва на нови инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии съгласно Предложение № 1 към закона. След изменението и допълнението на Закона за опазване на околната среда през 2002 г. за обекти, които са в експлоатация, отпадна изискването да се извършва процедура по ОВОС или за преценка от необходимостта от ОВОС, освен в случаите на инвестиционни предложения за изменение или разширение на дейността, попадаща в обхвата на Приложение 1 и 2 към закона. Съгласно решение 780 от 12.11.2003 г. на Министерски съвет и сключения на 18.12.2003 г. концесионен договор с „Мини открит въгледобив„ ЕАД  е предоставена концесия за добив на твърди горива, кафяви въглища от находища Пернишки въглищен басейн, в която е включен и рудник „Република“.
 
Концесията е предоставена за срок от десет години, който изтича през настоящата година, както Вие коректно отбелязахте. Съгласно Закона за подземните богатства, концесионерът може да заяви желание за продължаване на срока на концесията до 15 години, ако удължаването на срока е свързано и с искане за предоставяне на допълнителни концесионни площи, за тях трябва да бъде уведомен компетентния орган по околна среда - в конкретния случай РИОСВ-Перник, за уточняване на необходимата процедура по реда на Закона за опазване на околната среда, предвид разширяване на производствената дейност.
 
В хода на процедурата компетентният орган по околна среда изисква становище от съответната регионална здравна инспекция, както Вие също коректно отбелязахте, тя участва активно в контрола на въздействието и риска за човешкото здраве. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение, предвид отмяната на Наредба № 7 от 1992 г., в Държавен вестник в бр. 38 през 2011 г., при изготвянето на становището, здравната инспекция взема под внимание и отстоянието на находищата от санитарно-охранителните зони за питейно - битово водоснабдяване, както и разположението му спрямо съседните населени места. В периода на експлоатация на находищата от подземни богатства, контрол по отношение на опазване на околната среда се осъществява от регионалните инспекции по местонахождение на обектите. При нарушения се подават сигнали, както знаете, ако се констатират допуснати нарушения и превишаване на пределно допустимите норми за въздействие върху околната среда, се налагат санкции в зависимост от степента на замърсяване, включително и спиране на производствената дейност до отстраняване на причините за замърсяване. Очевидно трябва да се засили контрола на регионалната инспекция и аз поемам ангажимента, че ще бъде направена специална проверка. 
 
Искам само да допълня с още малко информация:
 
Във връзка с изменението през 2012 г. на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, с наше писмо от 2013 г. на МОСВ дружеството е уведомено, че на основание чл.2а, ал.5 от Наредбата, е необходимо да представи в МОСВ искане за прекратяване на процедурата и да внесе искане за преценяване на необходимостта от ОВОС с изискващата се информация по Приложение 2 в 14-дневен срок от датата на получаване на писмото. В указания срок е получен отговор от „Мини открит въгледобив“ ЕАД, в който се посочва, че е проведена процедура по ОВОС за други три участъка - „Св. Тева“, „Св. Анна“ и „Цалева круша“, за които е постановено решение по ОВОС от 2013 г. на директора на РИОСВ – Перник за одобряване на инвестиционното предложение. Исканата информация по Приложение № 2 обаче не е предоставена, което на основание чл. 2а, ал.4.1 и ал.5 от Наредбата за ОВОС ще бъдат предприети действия за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционното предложение за разширяване на добива на въглища от рудник „Република“, открит рудник „Обединен“ и обогатителна фабрика. 
 
Като допълнение, мога да кажа, че поемам ангажимента да бъде направена специална проверка по случая.