Въпрос от народния представител Ивелина Веселинова Василева от ПГ на ПП ГЕРБ относно изпълнение на решение на Народното събрание

28 март 2014 | 16:35
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,
 
Съгласно т. 4 от решението на Народното събрание, Министерството на околната среда и водите се задължава в дванадесет месечен срок да извърши проучване и подготви предложение за създаване на Национален парк „Българско Черноморие“ , изработването на предложението за обхвата и границите на националния парк да бъде на основата на широк обществен дебат. 
 
Изготвянето на документация за създаването на Национален парк „Българско Черноморие“ в много отношения е трудна и необичайна задача. Така, както е посочено в решението на Народното събрание, предмет на проучване следва да бъдат териториите на 3 области, 14 общини и 50 землища. От друга страна, предвид урбанизацията на Черноморското крайбрежие, сравнително трудно могат да бъдат идентифицирани значителни компактни територии, които да отговарят на изискванията за национален парк, съгласно Закона за защитените територии. В тази връзка, в изпълнение на решението на Народното събрание, МОСВ направи предварителна оценка на териториалния обхват на проучването, систематизиране наличната информация, която да се използва в проучването, за да се подготви предложението към Народното събрание. Беше взето предвид и обстоятелството, че съгласно разпоредбите на чл. 8, алинея 1 от Закона за защитените територии, националните паркове са изключителна държавна собственост, което предполага, че при включването в границите на бъдещия парк територии с друг вид собственост, то същите следва да бъдат отчуждени по реда на Закона за държавната собственост. В тази връзка са разгледани и дефинирани критерии, които следва да бъдат прилагани при евентуалното определяне на границите на парка. Изискванията към проучването и съдържанието на документацията за обявяване на националния парк е оформено в задание, в съответствие с изискванията на чл. 36 от Закона за защитените територии. 
 
С решение на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са осигурени необходимите средства за проучване и съставяне на документация за обявяване на Национален парк „Българско Черноморие“. Задачата е възложена на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и срокът на изпълнение е началото на месец юни 2014 година. 
 
Предвидено е предложението за обявяване на Националния парк да бъде предмет на обществени обсъждания във всички общини, в обхвата на които, в хода на проучването ще бъдат установени територии, подходящи за включване в границите на бъдещия парк, ако такъв бъде определен. Смятаме, че задачата ще бъде изпълнена в определения от Народното събрание срок.