Въпрос от народния представител Калина Петрова Балабанова от ПГ на партия Атака относно Решение №28 – ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие на цялостен и годишен работен проект за 2014 г., за търсене и проучв

16 януари 2015 | 15:40
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БАЛАБАНОВА, 
 
По повод цитираното от Вас Решение, подписано от служебния министър Светлана Жекова бяха  проведени нейни изслушвания в пленарна зала на 30.10.2014 г. и 05.11.2014 г. По време на тези изслушвания бяха разисквани в детайли въпросите, свързани с конкретното решение.
 
Както знаете, проведените процедури, свързани с издаването на въпросното Решение за оценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони, следват разписания ред и нормативно установени срокове в Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за оценката за съвместимост. 
 
Припомням, че процедурата за постановяване на Решение № 28-ОС/2014 г. на министъра на околната среда и водите, е проведена само по реда на Наредбата за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитените зони, тъй като във въпросните проекти на този ранен етап не са предвидени дейности, които подлежат на процедура по ОВОС или на екологична оценка по смисъла на Закона за опазване на околната среда. 
 
В границите на Блок „1-11 Вранино”, за което е взето постановеното решение, не попадат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.  Попадат части от следните защитени зони  по Натура 2000: 
 
- „Езеро Дуранкулак” и „Крайморска Добруджа” за опазване на местообитания; 
- „Било” и „Калиакра” за опазване на дивите птици. 
 
Тук още веднъж бих желала да подчертая, че на този най-ранен етап, нормативната уредба не предвижда оценки в типичния обхват на ОВОС или Екологична оценка, а само оценка за евентуалното въздействие върху местообитания и видове в зоните по НАТУРА и нищо друго. В тази връзка смятам, че Министерството на околната среда и водите като компетентен орган е извършил обективна оценка. 
 
Освен това в самото решение са постановени  допълнителни условия, спазването на които ще гарантира незначително въздействие върху защитените зони. Знаете, че с решение на Народното събрание от 2012 г. в държавата ни действа мораториум с изрична забрана за прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване или добив на газ и нефт на територията на Република България и в този смисъл допълнителни условия, изрично регламентиращи изискване към изпълняващия дейностите са заложени в допълнение към решението от служебния министър.
 
Както знаете, Решението на министъра на околната среда и водите е обжалвано пред Върховния административен съд. Първото заседание на делото е насрочено за 18.02.2015 г. Съгласно чл. 166, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), оспорването на това решение спира неговото изпълнение до окончателното произнасяне на съда.  Към настоящия момент казусът е обект на разглеждане от компетентния орган – българският съд и предстои неговото произнасяне, и в този смисъл към настоящия момент не се извършват каквито и да е дейности на място. 
 
Тук е мястото да отбележа, че ако в крайна сметка съдът потвърди взетото от министъра решение  и то влезе в сила, това по никакъв начин не означава, че е дадена зелена светлина за практическите проучвателни работи и извършване на сондажи. Защото всички последващи годишни работни проекти, в които се очаква конкретика относно предвидените проучвания, както и проектите за самите сондажи, подлежат отново не само на оценка на въздействието върху зоните по Натура, но и на процедура по реда на Закона за опазване на околната среда, която обхваща всички компоненти на околната среда и човешкото здраве. 
 
Уверявам Ви, че компетентният орган по околна среда няма да допусне извършването на формални оценки на въздействието и ще обезпечи участието на обществеността в хода на съответните процедури.